Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/2/2007

Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

 • Úpadca Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze
  IČO: 00009199
  Sladovnícka 13
  917 01  Trnava
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 83 z roku 2014 dňa 2.5.2014
 • Spisová značka - súd 25K/2/2007
 • Spisová značka - správca 25K/2/2007 S 1138
Text

Správca Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, zápis v zozname správcov vedený Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 1138 v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, sídlo: Trnava, IČO: 00 009 199, zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Pš, vložka č. 23/T (ďalej len „Úpadca“) týmto dopĺňa súpis všeobecnej podstaty o nasledovnú súpisovú zložku majetku:

Byt č. 5, na 1. nadzemnom podlaží v bytovom dome – bytový dom – 35 b.j. na Coburgovej ul. č. 74 v Trnave, označenom súp. č. 2260, postavenom na parc. č. 8673/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 706 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom, odborom katastrálnym Trnava, Celková výmera podlahovej plochy bytu je 59,42 m2 (súčet plôch obytných miestností a príslušenstva bytu je uvedený bez plochy balkónov); podlahová plocha miestností je 18,63 m2 a 12,11 m2.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3696/100000 (podľa ust. § 5 ods. 1 písm. b) z.č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – ďalej len „Zákon“) na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve bytového domu - bytový dom – 35 b.j. na Coburgovej ul. č. 74 v Trnave, označenom súp. č. 2260, postavenom na parc. č. 8673/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 706 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom, odborom katastrálnym Trnava.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3696/100000 podľa § 5 ods. 1 písm. b) Zákona na pozemku zastavanom domom  - parcela č. 8673/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 706 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom, odborom katastrálnym Trnava.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3696/100000 podľa § 5 ods. 1 písm. b) Zákona na priľahlom pozemku - parcela č. 8673/2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 1.602 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom, odborom katastrálnym Trnava, (ďalej len „Byt“).

 

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 7/2005 Z.z. konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dňa 03.06.2010 bola uzatvorená zmluva o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva k bytu (ďalej len „Kúpna zmluva“) v súlade s ustanoveniami z. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho Zákonníka v platnom znení medzi TAZ – správa a predaj bytov nájomcom, s.r.o. IČO: 36 862 649, sídlo: Františkánska 22, 917 01 Trnava, zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka číslo: 23437/T ako predávajúcim a kupujúcimi: Rudolf Kotlár, nar.: 18.11.1961, trvale bytom: Coburgova 2260/74, Trnava a Ľuba Kotlárová, nar.: 22.07.1964, trvale bytom: Coburgova 2260/74, Trnava (ďalej len „Kupujúci“) k Bytu. Dňa 21.01.2014 TAZ – správa a predaj bytov nájomcom, s.r.o. v likvidácii spoločne so Správcom odstúpili od Kúpnej zmluvy z dôvodu nezaplatenia kúpnej ceny v zmysle čl. VII ods. 5 v spojení s čl. XII ods. 3 Kúpnej zmluvy. Kupujúci odstúpenie akceptovali, Byt odovzdali a vypratali, a to k 06.02.2014. Vlastníkom Bytu sa v zmysle Odstúpenia od Kúpnej zmluvy stáva Úpadca.

Súpisová hodnota majetku: 20.500,- Eur

Zápis: 06.02.2014