Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/1/2014

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18
  82105  Bratislava
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 90 z roku 2014 dňa 14.5.2014
 • Spisová značka - súd 3K/1/2014
 • Spisová značka - správca 3K/1/2014 S404
Text

JUDr. Dušan Repák, správca konkurznej podstaty, so sídlom Krížna 47, 811 07 Bratislava, ako správca konkurznej podstaty úpadcu ATRAS Slovaquie, s.r.o., IČO 45 897 506, so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, týmto oznamujem, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Krížna 47, 811 07 Bratislava, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Je potrebné si vopred dohodnúť termín nahliadania na tel. čísle: 02/55 42 36 35, e-mail: office@repak.eu.