Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s. „v konkurze“

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s. „v konkurze“
  IČO: 36297526
  Motešice ,
  913 26   Motešice
 • Druh Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 112 z roku 2014 dňa 13.6.2014
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. – správca úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. „v konkurze“, IČO: 36 297 526, Motešice, 913 26 Motešice oznamuje, že majetok úpadcu, kde predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 5, okres: Trenčín, obec:  Motešice, katastrálne územie: Horné Motešice  ako:

Parc.č.                      Výmera               Druh pozemku

9/8                              922 m²                 zastavané plochy a nádvoria

9/9                             1083 m²                zastavané plochy a nádvoria

9/11                             718 m²                zastavané plochy a nádvoria

49/6                             268 m²                zastavané plochy a nádvoria                            

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

evidované na liste vlastníctva č. 180, okres: Trenčín, obec:  Horňany, katastrálne územie: Horňany ako

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape

Parc.č.                      Výmera               Druh pozemku

792                             1294 m²             vodné plochy

801                              4756 m²             vodné plochy

811/2                            1661 m²            vodné plochy          

818/1                             219 m²              vodné plochy

818/3                            5953 m²             vodné plochy

819/1                             783 m²               vodné plochy

821                                2433 m²              vodné plochy

 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

evidované na liste vlastníctva č. 419, okres: Trenčín, obec:  Horňany, katastrálne územie: Horňany ako

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape

Parc.č.                      Výmera               Druh pozemku

312/1                         899 m²                zastavané plochy a nádvoria

312/2                         166 m²                 zastavané plochy a nádvoria

314/3                         345 m²                 zastavané plochy a nádvoria

314/5                         159 m²                  zastavané plochy a nádvoria

314/6                         142 m²                   zastavané plochy a nádvoria

317/1                          97 m²                    zastavané plochy a nádvoria

317/2                          26 m²                    zastavané plochy a nádvoria

318/1                          94 m²                     zastavané plochy a nádvoria

318/2                         109 m²                    zastavané plochy a nádvoria

780                              1735 m²                ostatné plochy

781                              5479 m²                 ostatné plochy

784                              1067 m²                 ostatné plochy

802                              1333 m²                  ostatné plochy

816/3                           805 m²                    vodné plochy

817/1                           659 m²                    ostatné plochy

817/2                           8625 m²                   ostatné plochy

818/2                           658 m²                      zastavané plochy a nádvoria

819/2                           1546 m²                     zastavané plochy a nádvoria

824                              2412 m²                     zastavané plochy a nádvoria

Spoluvlastnícky podiel: 1/1 bude dražený. Miesto konania dražby: Reštaurácia New angus steak restaurant, Horná 23, 974 01  Banská Bystrica. Dátum konania dražby: 14.07.2014. Čas konania dražby: 11.00. hod. Dražba: prvá. Obhliadka predmetu dražby: 13.06.2014 o 14.00 hod. a 16.06.2014 o 14.00. hod. Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. čísle: 048/415 48 99 alebo 0907 876 654. Zistená cena predmetu dražby: 14 000,-Eur. Najnižšie podanie: 14 000,-Eur. Minimálne prihodenie: 300,-Eur. Výška dražobnej zábezpeky: 4 200,-Eur. Bližšie informácie poskytne dražobník: Sollicite s.r.o., Horná 37, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 44 251 513.