Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s. „v konkurze“

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s. „v konkurze“
  IČO: 36297526
  Motešice ,
  913 26   Motešice
 • Druh Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 112 z roku 2014 dňa 13.6.2014
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. – správca úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. „v konkurze“, IČO: 36 297 526, Motešice, 913 26 Motešice oznamuje, že majetok úpadcu, kde predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva 510, okres: Trenčín, obec:  Horňany, katastrálne územie: Horňany  ako: Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, par.č.: 312/3, výmera: 109; Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, par.č.: 314/4, výmera: 453, Stavby: Popis stavby: Obytný dom, súp.č.: 60, par.č.: 312/3, Popis stavby: Obytný dom, súp.č.: 60, par.č.: 314/4, Byty a nebytové priestory, vchod: 6, prízemie, Byt.č.6, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 64/441, Spoluvlastnícky podiel: 1/1 bude dražený. Miesto konania dražby: Reštaurácia New angus steak restaurant, Horná 23, 974 01  Banská Bystrica. Dátum konania dražby: 14.07.2014. Čas konania dražby: 10.00. hod. Dražba: prvá. Obhliadka predmetu dražby: 13.06.2014 o 13.00 hod. a 16.06.2014 o 13.00. hod. Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. čísle: 048/415 48 99 alebo 0907 876 654. Zistená cena predmetu dražby: 4 930,-Eur. Najnižšie podanie: 4 930,-Eur. Minimálne prihodenie: 300,-Eur. Výška dražobnej zábezpeky: 1 400,-Eur. Bližšie informácie poskytne dražobník: Sollicite s.r.o., Horná 37, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 44 251 513.