Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/1/2014

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18
  821 05  Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 113 z roku 2014 dňa 16.6.2014
 • Spisová značka - súd 3K/1/2014
 • Spisová značka - správca 3K/1/2014 S404
Text

JUDr. Dušan Repák, so sídlom kancelárie Krížna 47, 811 07 Bratislava ako správca konkurznej podstaty úpadcu ATRAS Slovaquie, s.r.o., IČO 45 897 506, so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 68357/B (ďalej aj ako „úpadca“) oznamuje v zmysle ustanovenia § 32 ods. (7) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon“), že veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa môže zložiť kauciu v sume 350,00 € na účet vedený v banke Všeobecná úverová banka, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK15 0200 0000 0028 0674 3953. Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. Veriteľ pri zložení kaucie na bankový účet uvedie variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a poznámku pre príjemcu: 3K/1/2014.

 

JUDr. Dušan Repák, správca