Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/1/2014

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18
  821 05  Bratislava
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 115 z roku 2014 dňa 18.6.2014
 • Spisová značka - súd 3K/1/2014
 • Spisová značka - správca 3K/1/2014 S404
Text

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Dušan Repák, správca konkurznej podstaty, so sídlom Krížna 47, 811 07 Bratislava, ako správca konkurznej podstaty úpadcu ATRAS Slovaquie, s.r.o., IČO 45 897 506, so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 68357/B v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 3K/1/2014 v zmysle § 34 ods. (1) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj ako „ZKR“) zvoláva 1. schôdzu veriteľov na deň 28-07-2014 o 10:00 hod. v sídle správcu konkurznej podstaty na Krížnej 47, 811 07 Bratislava.

Program schôdze veriteľov:

1. Prezentácia

2. Otvorenie schôdze a správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

3. Hlasovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR

4. Voľba veriteľského výboru

5. Rôzne

6. Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia overenú plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti.  

 

JUDr. Dušan Repák, správca