Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/9/2014

Rozmin s.r.o.

 • Úpadca Rozmin s.r.o.
  IČO: 36174033
  Karadžičova 8/A
  82108  Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 125 z roku 2014 dňa 2.7.2014
 • Spisová značka - súd 6K/9/2014
 • Spisová značka - správca 6K/9/2014 S 1358
Text

OZNAM O ÚČTE NA ZLOŽENIE KAUCIE NA POPIERANIE POHĽADÁVKY INÉHO VERITEĽA

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: Rozmin, s.r.o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 174 033, týmto v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujem údaje platobného styku k účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne:

banka: Prima banka Slovensko, a.s.

číslo účtu IBAN: SK7356000000008418851001

Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným veriteľom, spisovú značku konania a číslo popieranej pohľadávky podľa konečného zoznamu pohľadávok.

JUDr. Michal Mišík, správca