Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/9/2012

EUROS Slovakia, s.r.o. "v konkurze"

 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o. "v konkurze"
  IČO: 36405132
  Mudroňová 5
  010 01  Žilina
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 126 z roku 2014 dňa 3.7.2014
 • Spisová značka - súd 3K/9/2012
 • Spisová značka - správca 3K/9/2012 S1240
Text

Obchodná spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu v ŽIline: Hurbanova 4, 010 01 ŽIlina oznamuje účastníkom konkurzného konania voči úpadcovi EUROS Slovakia, s.r.o. "v konkurze" so sídlom Mudroňová 5, 010 01 ŽIlina, IČO: 36 405 132, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle kancelárie správcu v obvode Okresného súdu v ŽIline na adrese Hurbanova 4, 010 01 Žilina každý pracovný deň v úradných hodinách od 08.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutuie do správcovského spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 041/542 22 45, emailom na adrese: office@ssr.sk; prípadne písomne na adrese kancelárie správcu.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.