Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/1/2014

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18
  821 05  Bratislava
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 131 z roku 2014 dňa 10.7.2014
 • Spisová značka - súd 3K/1/2014
 • Spisová značka - správca 3K/1/2014 S404
Text
Číslo súpisovej zložky majetku Typ súpisovej zložky majetku Označenie dlžníka Právny dôvod vzniku Súpisová hodnota v EUR Spoluvlastnícky podiel 95 Peňažná pohľadávka Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO 31 322 051

Nespotrebovaná časť poistného uhradeného úpadcom z poistnej zmluvy č. 11-310787

1.091,73 €  1/1

 

JUDr. Dušan Repák, správca