Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/2/2007

Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

 • Úpadca Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze
  IČO: 00009199
  Sladovnícka 13
  91701  Trnava
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 133 z roku 2014 dňa 14.7.2014
 • Spisová značka - súd 25K/2/2007
 • Spisová značka - správca 25K/2/2007 S 1138
Text

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 72 m2

Obec: Trnava

Štát: SR

Názov katastrálneho  územia: Trnava

Číslo LV: 11405

Parcelné číslo: 8674/10

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2.180,- Eur