Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/9/2014

Rozmin s.r.o.

 • Úpadca Rozmin s.r.o.
  IČO: 36174033
  Karadžičova 8/A
  82108  Bratislava
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 137 z roku 2014 dňa 18.7.2014
 • Spisová značka - súd 6K/9/2014
 • Spisová značka - správca 6K/9/2014 S 1358
Text

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: Rozmin, s.r.o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 174 033, týmto podľa ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. zvolávam prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 2. septembra 2014 o 13.00 hod. v sídle správcu, Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, Apollo Business Center II, blok C, tretie poschodie, s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov

2. Správa správcu o priebehu konkurzu

3. Voľba veriteľského výboru

4. Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu

5. Záver

Prezentácia veriteľov začne o 12.45 hod. Veritelia musia preukázať pred začatím schôdze veriteľov svoju totožnosť správcovi alebo ním poverenému zamestnancovi platným preukazom totožnosti. Osoba oprávnená v mene veriteľa konať sa musí správcovi alebo ním poverenému zamestnancovi preukázať platným preukazom totožnosti a listinou osvedčujúcou jej oprávnenie v mene veriteľa konať.

JUDr. Michal Mišík, správca