Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/2/2011

TATRA NOVA spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca TATRA NOVA spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 36314579
  Sabinovská 12
  821 02   Bratislava
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 143 z roku 2014 dňa 28.7.2014
 • Spisová značka - súd 2R/2/2011
 • Spisová značka - správca 2R/2/2011 S1382
Text

JUDr. Juraj Gajdošík, správca úpadcu TATRA NOVA spol. s r.o. so sídlom Sabinovská 12, 821 02  Bratislava, IČO: 36 314 579, týmto v zmysle ustanovenia § 81 ods. 2 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii po súhlase príslušného orgánu oznamuje vylúčenie majektu zo súpisu oddelenej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č.57/2012 dňa 21.03.2012 pod položkou K003806 a to nasledovné nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Prievidzi, katastrálne územie Prievidza, evidované nas LV č.7823 :

- pozemok, parcela registra „C“, parc.č.2450/3, vo výmere 552 m2, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria;

- stavba, súpisné číslo : 1239-3, na parcele č.2450/3, popis stavby : sklad. 

JUDr. Juraj Gajdošík