Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/1/2014

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18
  82105  Bratislava
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 147 z roku 2014 dňa 1.8.2014
 • Spisová značka - súd 3K/1/2014
 • Spisová značka - správca 3K/1/2014 S404
Text

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru

 

V konkurznej veci úpadcu

obchodné meno                    : ATRAS Slovaquie, s.r.o.

IČO                                       :  45 897 506

Sídlo                                     : Hraničná 18, 821 05 Bratislava

zápis                                     : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

     oddiel Sro, vložka č. 68357/B.

 

Dátum a čas konania: 28-07-2014 o 10,45 hod.

 

Na začiatku zasadnutia veriteľského výboru sú prítomní :

 

 1. správca:       JUDr. Dušan Repák, Krížna 47, 811 01 Bratislava zastúpený Mgr. Natália Čičkaňová, advokátsky koncipient

 

       2.  členovia veriteľského výboru:

1/  TRASPOSERVIZI S.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika, zistená pohľadávka: 38.847, 94 € , počet hlasov: 1 hl.

2/  CONSORZIOITALIA, Via Innsbruck 23, 38121 Trento, Talianska republika, zistená pohľadávka: 26.424,96 €, počet hlasov: 1 hl.

3/   Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,  850 00 Bratislava, zistená pohľadávka: 27.699,26 €, počet hlasov: 1 hl.

 

Začiatok zasadnutia veriteľského výboru bol o 10,45 hod.

Prezentácia prítomných bola od 10,45 hod do 10,50 hod.

Prvé zasadnutie veriteľského výboru bolo otvorené o 10,50 hod.

 

Program:

 1. Prezentácia
 2. Voľba predsedu veriteľského výboru
 3. Určenie spôsobu činnosti veriteľského výboru a jeho styku so správcom
 4. Záver

 

1. Prezentácia

Správca privítal členov prvého zasadnutia veriteľského výboru a oboznámil ich s programom veriteľského výboru. Prvé zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade s ustanovením § 38 ZKR. Boli prítomní všetci členovia veriteľského výboru.

 

Listina prítomných členov veriteľského výboru je súčasťou zápisnice.

 

2. Voľba predsedu veriteľského výboru

Správca vyzval prítomných členov veriteľského výboru na predloženie návrhov na voľbu predsedu veriteľského výboru. Správca navrhol za predsedu veriteľského výboru člena s najvyššou zistenou pohľadávkou, ktorým je spoločnosť TRASPOSERVIZI S.r.l.

 

Výsledok hlasovania členov veriteľského výboru o voľbe predsedu veriteľského výboru, za ktorého bol navrhnutý člen veriteľského výboru - spoločnosť TRASPOSERVIZI S.r.l.:

 • Za                                 : 3 hlasy
 • Proti                             : 0 hlasov
 • Zdržal sa                     : 0 hlasov         

   

  Správca konkurznej podstaty konštatuje, že za predsedu veriteľského výboru bol jednohlasne zvolený veriteľ – spoločnosť TRASPOSERVIZI S.r.l.

   

  Následne bolo prijaté uznesenie č. 1:

  Uznesenie č. 1

   

  Za predsedu veriteľského výboru bol zvolený veriteľ – spoločnosť TRASPOSERVIZI S.r.l., so sídlom Via Oglio 9, Rím, Talianska republika.

   

  3. Určenie spôsobu činnosti veriteľského výboru a jeho styku so správcom

  Na návrh správcu sa veriteľský výbor po diskusii zhodol na uprednostnení písomného hlasovania o uzneseniach veriteľského výboru elektronickou formou zaslaním hlasovania elektronickou poštou na dojednané adresy jednotlivých členov veriteľského výboru a ich zástupcov.

                 

  Výsledok hlasovania členov veriteľského výboru za návrh v zmysle bodu 3.:

 • Za                                 : 3 hlasy
 • Proti                             : 0 hlasov
 • Zdržal sa                     : 0 hlasov         

   

  Následne bolo prijaté uznesenie č. 2:

  Uznesenie č. 2

  Veriteľský výbor súhlasí s uprednostnením písomného hlasovania pri uznášaní sa o uzneseniach veriteľského výboru podľa ustanovenia § 38 ods. (3) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré sa vykonáva tak, že hlasujúci veriteľ v lehote určenej predkladateľom uznesenia, nie kratšej ako 3 pracovné dni zašle snímku vyplneného hlasovacieho lístku elektronickou poštou na adresu správcu (office@repak.eu alebo predsedu veriteľského výboru). Návrhy uznesení spolu s prílohami a vyplnené hlasovacie lístky možno zasielať na nasledujúce adresy elektronickej pošty veriteľov:

  1) TRASPOSERVIZI – predseda veriteľského výboru, zastúpený Mgr. Radoský, advokát - lukas.radosky@aksurkosova.sk

  2) CONSORZIOITALIA – člen veriteľského výboru, zastúpený Mgr. Radoský, advokát - lukas.radosky@aksurkosova.sk

  3) Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, zastúpený Slovenská konsolidačná, a.s., poverená Ing. Zuzana Dzivjáková - zdzivjakova@slovenska-konsolidacna.sk

   

  4. Záver

  Predseda veriteľského výboru konštatuje, že program prvého zasadnutia veriteľského výboru bol prejednaný, poďakoval sa prítomným členom veriteľského výboru za účasť a prvé zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

   

  Predseda veriteľského výboru konštatuje, že ďalšie zasadnutia veriteľského výboru budú zvolávané podľa potreby a v súlade so zákonom.

   

  Prvé zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 11.00 hod.

   

                                                                                                           

  TRASPOSERVIZI S.r.l.

  v z. Mgr. Lukáš Radoský

  predseda veriteľského výboru