Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/4/2014

DOMPLUS s. r. o.

 • Úpadca DOMPLUS s. r. o.
  IČO: 36841498
  Zlatobanská 11617/12
  08005  Prešov-Solivar
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 150 z roku 2014 dňa 6.8.2014
 • Spisová značka - súd 1R/4/2014
 • Spisová značka - správca 1R/4/2014 S1423
Text

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.

1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 Vám ako správca dlžníka: DOMPLUS s. r. o., so sídlom Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov-Solivar, Slovenská republika, IČO: 36 841 498, oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 1R/4/2014 zo dňa 15.07.2014, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 139/2014 zo dňa 22.07.2014 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka DOMPLUS s. r. o. a zároveň som bola ustanovená za správcu dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000 as the trustee of debtor DOMPLUS s. r. o., Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov-Solivar, Slovak republic, Company Registration No.: 36 841 498, hereby I inform you, that District Court in Prešov permitted restructuring on the debtor DOMPLUS s. r. o. and appointed me as the trustee of the debtor by its resolution No. 1R/4/2014 dated 15.07.2014 and published in the Commercial bulletin No. 139/2014 dated 22.07.2014.

Povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú zverejnením uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom vestníku.

Restructuring begins by the authorization of the restructuring. The restructuring is authorized by the publishing of the resolution permitting the restructuring in the Commercial bulletin, whereby the day following after the day of the publication of the court´s declaration in the Commercial bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s declaration.

Veritelia dlžníka sú povinní v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom: Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, Slovenská republika.

Creditors of the debtor have to lodge their claims to the trustee: JUDr. Lenka Jamnická, registered office: Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, Slovak republic in one counterpart within time period of 30 days beginning as of the permission restructuring.

Na prihlášku, ktorá bude doručená správcovi po lehote sa neprihliada (§ 121 ZKR).

 

Application form that will be delivered to the trustee after the deadline, will not be taken into consideration, according to § 121 of the Bankruptcy and Restructuring Law of the Slovak republic (“BRA”).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke

www.justice.gov.sk.

The application form shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The application form can be found on the website www.justice.gov.sk.

Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application´s form basic requirements are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the debtor, c) legal title of the claim, d) rank of the claim settlement, e) total value of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Veriteľ s pohľadávkami zabezpečenými zabezpečovacím právom musí prihlásiť svoje nároky v tlačive prihlášky so základnými náležitosťami prihlášky ako sú uvedené vyššie.

Creditor with claims secured by the pledge also has to lodge its claims in the application form with basic requirements mentioned above.

Každá zabezpečená pohľadávka musí byť prihlásená samostatnou prihláškou s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

Each secured claim has to be lodged in the separate application form stating height of secured claim, kind of pledge, range, subject and the legal title of the pledge (§ 29 sec. 2 BRA).

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Not lodged pledge become extinct after lapsing of the application period.

Veriteľ s podmienenými pohľadávkami musí prihlásiť svoje nároky v tlačive prihlášky so základnými náležitosťami prihlášky ako sú uvedené vyššie. V prihláške veriteľ musí naviac uviesť podmienku, od ktorej závisí jeho pohľadávka (§ 29 ods. 3 ZKR).

Creditor whose claims depend on the fulfilment of certain conditions also has to lodge its claims in the application form with basic requirements mentioned above. Creditor has to state the condition on which the claim dependents in the application form in addition (§ 29 sec. 3 BRA).

Veriteľ musí rozdeliť svoj nárok na istinu a príslušenstvo; príslušenstvo musí byť rozdelené podľa právneho dôvodu.

Creditor shall divide its claim on the principal and the interests; interests have to be divided according its legal title.

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

The application form shall be submitted in euros. If the application form is not filed in euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange rate set and published in a day of restructuring permission by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in currency without reference exchange rate of European Central Bank or National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

Documents proving facts stated in the application form should be attached hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence or seat in the Slovak republic if he didn´t have residence or seat or branch of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).

Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. (§ 122 ods. 2 ZKR).

Application form may be corrected or amended only by replacing the original application by a new application form, but only during application period (§ 122 sec. 2 BRA).

Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

The trustee shall not be obliged to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete application form.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.05.2000.

This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat in EU member states other than the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.

 

Prešov, 31.07.2014

 

Prešov, 31.07.2014

JUDr. Lenka Jamnická, správca

JUDr. Lenka Jamnická, trustee