Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/9/2014

Rozmin s.r.o.

 • Úpadca Rozmin s.r.o.
  IČO: 36174033
  Karadžičova 8/A
  81108  Bratislava
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 150 z roku 2014 dňa 6.8.2014
 • Spisová značka - súd 6K/9/2014
 • Spisová značka - správca 6K/9/2014 S 1358
Text

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: Rozmin, s.r.o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 174 033, týmto podľa ustanovenia § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. uverejňujem súpis majetku podliehajúceho konkurzu nasledovne:

všeobecná podstata:

 1. podnik úpadcu: jedná sa o súbor všetkých hmotných a nehmotných zložiek podnikania, a to vecí, práv a iných majetkových hodnôt, ktoré patria úpadcovi a vzhľadom na svoju povahu slúžia alebo môžu slúžiť na prevádzkovanie podniku, najmä však:
 • peňažná pohľadávka voči dlžníkovi EUROTALC, s.r.o., so sídlom Štôlňa Elisabeth 1,  049 21 Gemerská Poloma, IČO: 35 837 659, z titulu nárokov z nekalosúťažného konania, suma pohľadávky 2 191 710,85 € s príslušenstvom, konanie o ktorej zaplatenie je vedené na Okresnom súde Košice I, č. k. 29CbPv/3/2008
 • dokumentácia k dobývaciemu priestoru Gemerská Poloma evidovanom Obvodným banským úradom Spišská Nová Ves pod ev. č. 74/e: I. Plán otvárky, prípravy a dobývania zo dňa 14. 5. 1997, II. výpočet zásob ložiska mastenca vypracovaný Technisches Buro, DI Skacel & Kloibhofer OEG z 4. 2. 2000, III. Feasibility Studie vypracovaná Thyssen Schachtbau v decembri 1996, IV. výskumná správa č. A 089/2293/99 vypracovaná ARP – Aufbereitung, Recycling und Pruftechnik Ges. M. b. H. dňa 17. 12. 1999, V. dokumentácia k prieskumným vrtom V-DD-38 až 45 realizovaným RimaMuráň s.r.o. v rokoch 1997 až 1999, VI. digitalizovaná mapa, vypracovaná GEOMER s.r.o. v roku 1998
 • banské dielo nachádzajúce sa v dobývacom priestore Gemerská Poloma evidovanom Obvodným banským úradom Spišská Nová Ves pod ev. č. 74/e pozostávajúce z úpadnice v dĺžke 93,2 m a skladu trhavín v dĺžke 43 m v rozsahu, v akom toto banské dielo nie je vo vlastníctve Slovenskej republiky

  súpisová hodnota položky č. 1: 109 585,54 €

  1. vlastný obchodný podiel úpadcu: jedná sa o vlastný obchodný podiel v spoločnosti s prislúchajúcou veľkosťou vkladu 4 382 € bývalého spoločníka EuroGas GmbH, Neuer Markt 9/3, 1010 Viedeň, Rakúska republika, identifikačné číslo obchodného registra: FN 103041g, na majetok ktorého bol dňa 20. 1. 2014 vyhlásený konkurz, účinkom čoho je zánik účasti spoločníka v spoločnosti a prechod obchodného podielu na spoločnosť (§ 148 ods. 2 v spojitosti s § 113 ods. 5 Obchodného zákonníka)

  súpisová hodnota položky č. 2: 4 382 €

  JUDr. Michal Mišík, správca