Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/4/2014

DOMPLUS s. r. o.

 • Úpadca DOMPLUS s. r. o.
  IČO: 36841498
  Zlatobanská 11617/12
  08005  Prešov-Solivar
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 151 z roku 2014 dňa 7.8.2014
 • Spisová značka - súd 1R/4/2014
 • Spisová značka - správca 1R/4/2014 S1423
Text

JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie: Volgogradská 9A, 080 01 Prešov ako reštrukturalizačný správca dlžníka DOMPLUS s. r. o.,  so sídlom: Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov-Solivar, Slovenská republika, IČO: 36 841 498, v zmysle ustanovenia § 126 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zvoláva Schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 25.9.2014 o 13:00 hod., na adrese Reimanova 9, 080 01 Prešov (budova RPIC) miestnosť č. 310, /prezentácia veriteľov od 12:30-13:00 hod./.

 

Program schôdze veriteľov:                                                              

1.Otvorenie schôdze veriteľov

2. Správa dlžníka o stave spoločnosti

3. Zistenie stanovísk veriteľov v reštrukturalizácii

4. Voľba členov veriteľského výboru

5. Rôzne

6. Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby predložia výpis z Obchodného registra použiteľný na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace. Splnomocnení zástupcovia veriteľov predložia splnomocnenie na konanie, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

JUDr. Lenka Jamnická, správca