Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/9/2012

EUROS Slovakia, s.r.o., "v konkurze"

 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o., "v konkurze"
  IČO: 36405132
  Mudroňová 5
  010 01  Žilina
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 178 z roku 2014 dňa 18.9.2014
 • Spisová značka - súd 3K/9/2012
 • Spisová značka - správca 3K/9/2012 S1240
Text

Oznámenie o konaní verejného ponukového konania

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., značka správcu S1240, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, sídlo príslušnej kancelárie: Hurbanova 4, 010 01 Žilina, správca úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o. so sídlom Mudroňová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 132, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje VI. kolo verejného ponukového konania na postúpenie súboru pohľadávok, ktorý tvorí oddelenú podstatu, a to:

- pohľadávka voči dlžníkovi Marián Ripel, Kysucké Nové Mesto, titulom poskytnutej pôžičky vo výške 5.280,52 EUR; pohľadávka je priznaná Rozsudkom Okresného súdu Žilina, č.k. 18C 118/2008 v spojení s Rozsudkom KS Žilina, č.k. 9Co/38/2011 a pozostáva zo súdom priznanej istiny, trov prvostupňového a trov odvolacieho konania (zapísaná v súpise odd. podstaty č. 2 pod por.č. súpis. zložky majetku 2),

- pohľadávka voči dlžníkovi Bc. Slávka Ripelová, Nesluša, titulom poskytnutej pôžičky vo výške 13.213,32 EUR; pohľadávka je predmetom súdneho sporu vedeného na OS Žilina, č.k. 2C 136/2008 a pozostáva zo súdom priznanej istiny a trov konania (zapísaná v súpise odd. podstaty č. 2 pod por.č. súpis. zložky majetku 3),

- pohľadávka voči dlžníkovi ELTOS, s.r.o. v konkurze, IČO: 36 385 808, Žilina v celkovej výške 91.519,94 EUR titulom Zmluvy o pôžičke zo dňa 31.12.2007, zo dňa 31.12.2008, zo dňa 31.12.2009, zo dňa 31.12.2010 a 31.12.2011; pohľadávka bola riadne prihlásená; správcom zistená ako podriadená pohľadávka (zapísaná v súpise odd. podstaty č. 2 pod por.č. súpis. zložky majetku 4),

- pohľadávka voči dlžníkovi ELTOS, s.r.o. v konkurze, IČO: 36 385 808, Žilina v celkovej výške 125.153,27 EUR; vznikla z obchodného styku titulom vykonaných stavebných prác úpadcom a následným neuhradením časti fa č. 50013505 (splatnej dňa 29.12.2005), fa č. 5000609 (splatnej dňa 13.02.2009), fa č. 5002509 (splatnej dňa 06.04.2009), fa č. 5003709 (splatnej dňa 26.05.2009), fa č. 5004409 (splatnej dňa 26.06.2009), fa č. 5004609 (splatnej dňa 26.06.2009), časti fa č. 5004909 (splatnej dňa 27.07.2009), časti fa č. 5005309 (splatnej dňa 13.08.2009), fa č. 5006209 (splatnej dňa 05.10.2009), fa č. 5007909 (splatnej dňa 23.11.2009), časti fa č. 5008709 (splatnej dňa 30.12.2009), časti fa č. 5002810 (splatnej dňa 20.05.2010), časti fa č. 5004110 (splatnej dňa 05.07.2010), časti fa č. 5005710 (splatnej dňa 23.08.2010), fa č. 5008510 (splatnej dňa 04.11.2010), fa č. 5000811 (splatnej dňa 01.03.2011), fa č. 5012710 (splatnej dňa 14.04.2011), fa č. 5000911 (splatnej dňa 08.06.2011), fa č. 5001611 (splatnej dňa 26.06.2011), fa č. 5009308 (splatnej dňa 29.10.2008), fa č. 5010708 (splatnej dňa 19.12.2008), fa č. 5011108 (splatnej dňa 26.12.2008), fa č. 5011708 (splatnej dňa 29.12.2008), fa č. 5011808 (splatnej dňa 29.12.2008), fa č. 5012008 (splatnej dňa 02.01.2009), pohľadávka bola riadne prihlásená; správcom zistená ako podriadená pohľadávka (zapísaná v súpise odd. podstaty č. 2 pod por.č. súpis. zložky majetku 5).

Podmienky verejného ponukového konania:

 1. Peňažné pohľadávky sa speňažujú v súbore za najvyššiu ponuku.
 2. Na podávanie ponúk je určených 20 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
 3. Záujemcovia sú povinní zložiť v prospech peňažného účtu úpadcu vedeného v Československej obchodnej banke, a.s. č.účtu: 4016651340/7500  zábezpeku vo výške aspoň 10% z ponúkanej ceny. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu záujemcami najneskôr posledný deň lehoty určenej na podávanie záväzných ponúk. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka správcom vrátená do 21 dní od vyhodnotenia výberového konania.
 4. Záväzné ponuky musia byť doručené na predtlačenom formulári na adresu: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica v predtlačenej zalepenej obálke opatrenej obchodným menom úpadcu, spisovou značkou konkurzného konania, adresou správcovskej kancelárie, podpisom a odtlačkom pečiatky správcu a nápisom „Ponukové kolo II. – NEOTVÁRAŤ“. Ponuka musí obsahovať: identifikačné údaje záujemcu; navrhovanú kúpnu cenu predmetu predaja, spôsob úhrady navrhovanej kúpnej ceny a lehotu jej splatnosti, doklad o zaplatení finančnej zábezpeky na účet správy vo výške minimálne 10% z ponúkanej kúpnej ceny, čestné vyhlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, podpis záujemcu, resp. podpis osoby oprávnenej konať za záujemcu, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac.
 5. Otváranie obálok uskutoční správca do 5 dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk. Záväzné ponuky podané v rozpore so Zásadami speňažovania pohľadávok budú vylúčené z verejného ponukového konania. Príslušný orgán je oprávnený odmietnuť najvyššiu ponuku.
 6. Príslušný orgán vopred odsúhlasí uzatvorenie Zmluvy o postúpení pohľadávok s víťazom ponukového konania. V prípade, že príslušný orgán udelí súhlas na uzatvorenie Zmluvy o postúpení pohľadávok s víťazom ponukového konania, správca mu túto skutočnosť bezodkladne oznámi.
 7. Správca určí ďalšie podmienky ponukového konania v Zásadách speňažovania pohľadávok. Záujemcovia si môžu po dohovore so správcom v pracovných dňoch v čase od 09.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. na adrese: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, vyzdvihnúť Zásady speňažovania pohľadávok, resp. požiadať o ich zaslanie. Kontakt: tel.: 048/471 73 39, fax: 048/471 73 41, 0917 699 862 e-mail: office@ssr.sk.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.