Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/1/2014

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18
  821 05  Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 184 z roku 2014 dňa 26.9.2014
 • Spisová značka - súd 3K/1/2014
 • Spisová značka - správca 3K/1/2014 S404
Text

Oznam o zapísaní pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok

JUDr. Dušan Repák, správca konkurznej podstaty, so sídlom Krížna 47, 811 07 Bratislava, ako správca konkurznej podstaty úpadcu ATRAS Slovaquie, s.r.o., IČO 45 897 506, so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 68357/B v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 3K/1/2014 v zmysle § 28 ods. (3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj ako „ZKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podanie prihlášky mu bola dňa 16-09-2014 doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok por. číslo 1 veriteľa Bartoli S.p.A, so sídlom Via Volterrana, 50124 Florencia, Talianska republika, IČO 00430590489, a to:

- pohľadávky por. č. 1 v celkovej sume 55.952,18 €;

- pohľadávky por. č. 2 v celkovej sume 55.952,18 €;

- pohľadávky por. č. 3 v celkovej sume 55.952,18 €;

- pohľadávky por. č. 4 v celkovej sume 55.952,18 €.

 

 Pohľadávky veriteľa boli v súlade s § 28 ods. (3) ZKR zapísané do zoznamu pohľadávok.

 

JUDr. Dušan Repák, správca