Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s., "v konkurze"

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s., "v konkurze"
  IČO: 36297526
  , Motešice
  913 26   Motešice
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 201 z roku 2014 dňa 21.10.2014
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Oprava a doplnenie oznamu o vylúčení súpisových zložiek majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 185/14 zo dňa 29.09.2014

Vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze, so sídlom 913 26 Motešice, IČO: 36 297 526, zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 10040/R (ďalej len „Úpadca“), správca Úpadcu, obchodná spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Súvoz 1, 911 01 Trenčín, vylúčil zo súpisu majetku všeobecnej podstaty nasledovné súpisové zložky majetku:

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 6772; obec: Motešice; štát: SR; názov katastrálneho územia: Dolné Motešice; číslo LV: 473; parcelné číslo: 222/1; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 67 449,12 EUR

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 6446; obec: Motešice; štát: SR; názov katastrálneho územia: Dolné Motešice; číslo LV: 473; parcelné číslo: 208/1; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 64 202,16 EUR

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 683;obec: Motešice; štát: SR; názov katastrálneho územia: Dolné Motešice; číslo LV: 473; parcelné číslo: 217; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 6 802,68 EUR

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 4759; obec: Motešice; štát: SR; názov katastrálneho územia: Dolné Motešice; číslo LV: 473; parcelné číslo: 218; spoluvlastnícky

podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 47 399,64 EUR

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 716; obec: Motešice; štát: SR; názov katastrálneho územia: Dolné Motešice; číslo LV: 473; parcelné číslo: 208/2; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 7 131,36 EUR

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 1147; obec: Motešice; štát: SR; názov katastrálneho územia: Dolné Motešice; číslo LV: 473; parcelné číslo: 214; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 11 424,12 EUR

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 2032; obec: Motešice; štát: SR; názov katastrálneho územia: Dolné Motešice; číslo LV: 473; parcelné číslo: 215; spoluvlastnícky

podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 20 238,72 EUR

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 1013; obec: Motešice; štát: SR; názov katastrálneho územia: Dolné Motešice; číslo LV: 473; parcelné číslo: 216; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 10 089,48 EUR

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 738; obec: Motešice; štát: SR; názov katastrálneho územia: Dolné Motešice; číslo LV: 473; parcelné číslo: 219; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 7 350,48 EUR

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 3206; obec: Motešice; štát: SR; názov katastrálneho územia: Dolné Motešice; číslo LV: 473; parcelné číslo: 220; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 31 931,76 EUR

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 2; obec: Motešice; štát: SR; názov katastrálneho územia: Dolné Motešice; číslo LV: 473; parcelné číslo: 222/4; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 19,92 EUR

Druh pozemku: ostatné plochy; výmera (m2): 1740; obec: Motešice; štát: SR; názov katastrálneho územia: Dolné Motešice; číslo LV: 473; parcelné číslo: 223; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 8 665,20 EUR

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2):4402; obec: Motešice; štát: SR; názov katastrálneho územia:Dolné Motešice; číslo LV: 473; parcelné číslo: 209/1; spoluvlastnícky

podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 43 843,92EUR

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 852; obec: Motešice; štát: SR; názov katastrálneho územia: Dolné Motešice; číslo LV: 473; parcelné číslo: 209/2; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 8 485,92 EUR

Popis stavby: koniareň; obec: Motešice; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Dolné Motešice; číslo LV: 473; súpisné číslo: neuvedené; parcelné

číslo: 209/2; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 77 000,- EUR

Popis stavby: maštaľ koní; obec: Motešice; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Dolné Motešice; číslo LV: 473; súpisné číslo: neuvedené;

parcelné číslo: 219; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 75 200,- EUR

Popis stavby: odchovňa mladého dobytka; obec: Motešice; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Dolné Motešice; číslo LV: 473; súpisné číslo: neuvedené; parcelné číslo: 208/2; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 75 000,- EUR

Popis stavby: šopa na seno; obec: Motešice; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Dolné Motešice; číslo LV: 473; súpisné číslo: neuvedené;

parcelné číslo: 217; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 15 000,- EUR

Deň vylúčenia vyššie uvedených súpisových zložiek zo súpisu majetku: 19.09.2014

Dôvod vylúčenia vyššie uvedených súpisových zložiek zo súpisu majetku: V zmysle § 78 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií správca vylučuje majetok zapísaný do súpisu majetku na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia Okresného súdu Trenčín č. k. 39Cbi/73/2010 zo dňa 05.04.2012 v spojení s dopĺňacím právoplatným a vykonateľným rozsudkom Okresného súdu Trenčín č. k. 39Cbi/73/2010 vydaným dňa 13.01.2014, ktorými sa vylučuje majetok zo súpisu majetku úpadcu. Rozhodnutie Krajského súdu Trenčín č.k. 8CoKR/7/2014 o zastavení konania zo dňa 20.08.2014, nadobudlo právoplatnosť dňa 18.09.2014.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.