Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/9/2014

Rozmin, s.r.o.

 • Úpadca Rozmin, s.r.o.
  IČO: 36174033
  Karadžičova 8/A
  81108  Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 241 z roku 2014 dňa 17.12.2014
 • Spisová značka - súd 6K/9/2014
 • Spisová značka - správca 6K/9/2014 S 1358
Text

OZNAM O DORUČENÍ PRIHLÁŠOK PO UPLYNUTÍ ZÁKLADNEJ PRIHLASOVACEJ LEHOTY

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: Rozmin s.r.o., so sídlom: Karadžičova 8/A, 811 08 Bratislava, IČO:36 174 033, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli správcovi doručené prihlášky pohľadávok do konkurzu nasledovne:

dňa 11.12. 2014 od veriteľa EUROTALC s.r.o. so sídlom Štôlňa Elisabneth 1, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 35 837 659, prihláška pohľadávky zo dňa 11.12.2014 v celkovej sume 200.000 Eur, nezabezpečená, ktorá bola zapísaná do konečného zoznamu pohľadávok dňa 12. 12. 2014,

 

dňa 11.12.2014 od veriteľa Schmid Industrieholding GmbH, so sídlom Friedrich Schmid - Strasse 165, Waldegg-Wopfing, Rakúsko, IČI: FN 128056 v,, prihláška pohľadávky zo dňa 11.12.2014 v celkovej sume 500.000 Eur, nezabezpečená, ktorá bola zapísaná do konečného zoznamu pohľadávok dňa 12.12.2014

 

JUDr. Michal Mišík, správca