Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 29K/7/2013

TSconsult s.r.o. v konkurze

 • Úpadca TSconsult s.r.o. v konkurze
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  911 05   Trenčín
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 15 z roku 2015 dňa 23.1.2015
 • Spisová značka - súd 29K/7/2013
 • Spisová značka - správca 29K/7/2013/S1565
Text

HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, správca úpadcu TSconsult s.r.o. v konkurze, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO: 36 329 576, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: HMG Recovery, k.s., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel. č.: 02 32 11 53 00.

 

V Bratislave, dňa 20.01.2015.

Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca úpadcu