Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/4/2014

DOMPLUS s. r. o.

 • Úpadca DOMPLUS s. r. o.
  IČO: 36841498
  Zlatobanská 11617/12
  08005  Prešov-Solivar
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 27 z roku 2015 dňa 10.2.2015
 • Spisová značka - súd 1R/4/2014
 • Spisová značka - správca 1R/4/2014 S1423
Text

JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie: Volgogradská 9A, 080 01 Prešov ako reštrukturalizačný správca dlžníka DOMPLUS s. r. o. v reštrukturalizácii, so sídlom: Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov-Solivar, Slovenská republika, IČO: 36 841 498, v zmysle ust. § 146 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Veriteľského výboru dlžníka zo dňa 4.2.2015 zvoláva Schvaľovaciu schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 26.2.2015 o 10:00 na adrese Hotel Bélier, miestnosť Salónik, Jarková 1, 080 01 Prešov /prezentácia veriteľov od 9:30-10:00 hod./.

Program schôdze veriteľov:                                                                                          

1. Otvorenie schôdze veriteľov

2. Rozprava

3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu

4. Záver

Pri prezentácii účastníci plánu predložia doklad totožnosti, právnické osoby predložia výpis z Obchodného registra použiteľný na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace. Účastník plánu sa môže Schvaľovacej schôdze zúčastniť aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu, ktorý musí predložiť  splnomocnenie na konanie, prípadne poverenie na zastupovanie  s úradne osvedčeným podpisom a doklad totožnosti.

Správca oznamuje, že na zasadnutí Veriteľského výboru dlžníka konanom dňa 2.2.2015 bol dlžníkom predložený záverečný návrh plánu schválený. Z výsledkov hlasovania Veriteľského výboru dlžníka vyplýva odporúčanie, aby účastníci plánu oprávnení o schválení reštrukturalizačného plánu hlasovať, hlasovali za jeho prijatie. Účastníci reštrukturalizačného plánu sa môžu oboznámiť s obsahom plánu osobne v kancelárii správcu na adrese Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch od 8:00 od 14:00 hod. alebo elektronicky prostredníctvom emailu na adrese lenka.gregova@gmail.com.. Žiadosti o oboznámenie sa s obsahom návrhu reštrukturalizačného plánu za účelom ich zapísania do poradovníka na oboznamovanie sa s obsahom návrhu reštrukturalizačného plánu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, emailom na adrese lenka.gregova@gmail.com alebo telefonicky na t.č. 0910 809 850.

JUDr. Lenka Jamnická