Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/9/2012

EUROS Slovakia, s.r.o., "v konkurze"

 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o., "v konkurze"
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  010 01  Žilina
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 38 z roku 2015 dňa 25.2.2015
 • Spisová značka - súd 3K/9/2012
 • Spisová značka - správca 3K/9/2012 S1240
Text

Oznam o doručení prihlášky po základnej prihlasovacej lehote

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, IČO: 44 088 833, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom príslušnej kancelárie : Hurbanova 4, Žilina, správca úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 405 132, so sídlom: Mudroňova 5, 010 01 Žilina oznamuje, že dňa 16.02.2015 bola do kancelárie správcu doručená, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, IČO: 215 759, Záhradnícka 10, 813 66  Bratislava, v celkovej sume 510,82 EUR. Pohľadávka veriteľa v zmysle ust. § 28 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov nebola doručená v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, nebude sa na ňu teda prihliadať.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.