Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/4/2014

DOMPLUS s. r. o.

 • Úpadca DOMPLUS s. r. o.
  IČO: 36841498
  Zlatobanská 11617/12
  08005  Prešov-Solivar
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 39 z roku 2015 dňa 26.2.2015
 • Spisová značka - súd 1R/4/2014
 • Spisová značka - správca 1R/4/2014 S1423
Text

Zápisnica zo 4. zasadnutia veriteľského výboru

Dlžníka DOMPLUS s. r. o. v reštrukturalizácii, sídlo: Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov-Solivar, IČO: 36 841 498 (ďalej len „dlžník“) konanej v reštrukturalizácii vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.: 1R/4/2014.

Miesto a čas konania: DRS s. r. o., Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, 02.02.2015 o 11.00 hod.

 

Správca reštrukturalizácie: JUDr. Lenka Jamnická, Volgogradská 9A, 080 01 Prešov. Značka spr.: S1423 

 

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:               

1) DOKA Slovakia Debniaca technika, s.r.o.

2) ELIPRO, s.r.o.

3) PETRA Jozef

4) ESCORIAL s.r.o.

5) AKKO, s. r. o. 

každý s počtom hlasov 1

ďalej prítomní za dlžníka: Mgr. Marta Kočišová, konateľ dlžníka a Tomasz Żegliński, konateľ DRS s. r. o..

 

Toto zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané predsedom veriteľského výboru v zmysle ust. § 128 ods. 1 a § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) z dôvodu doručenia prepracovaného Návrhu reštrukturalizačného plánu predkladateľom plánu dňa 19.1.2015, za účelom rozhodnutia o schválení alebo zamietnutí reštrukturalizašného plánu dlžníka.

Program zasadnutia veriteľského výboru:

 1. Otvorenie
 2. Správa predkladateľa reštrukturalizačného plánu o jeho prepracovanej verzii
 3. Hlasovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu (prijatie, zamietnutie)
 4. Záver.

 

K bodu 1:

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 11:00 hod. predseda veriteľského výboru a privítal prítomných. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že prepracovaný Návrh reštrukturalizačného plánu mu bol doručený v zákonnej lehote určenej ustanovením § 143 ZKR. V zmysle ustanovenia § 144 ods. 1 ZKR zvolal predseda veriteľského výboru toto zasadnutie v lehote do 15 dní od predloženia prepracovaného plánu. Konštatoval, že sú prítomní 5 členovia veriteľského výboru a veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

K bodu 2:

Predkladateľ plánu zaslal Veriteľskému výboru pred týmto zasadnutím, Vyjadrenie predkladateľa plánu k pripomienkam VV zo dňa 5.1.2015. Zástupca veriteľa ELIPRO, s.r.o., pán Rastislav Žigraj a veriteľ, pán Jozef Petra, skonštatovali, že nesúhlasia s tým, že predmetné pripomienky neboli predkladateľom plánu v celosti zapracované. Zástupca veriteľa DOKA Slovakia Debniaca technika, s.r.o., pán Ľudovít Hympán a zástupca veriteľov ESCORIAL s.r.o. a AKKO, s. r. o, Miroslava Hudecová, nemali k prepracovanému plánu žiadne pripomienky.

 

K bodu 3:

Predseda veriteľského výboru informoval prítomných o zákonných možnostiach hlasovania o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu a následkoch výsledku hlasovania pre ďalší priebeh reštrukturalizačného konania.

 

Predseda veriteľského výboru navrhol aby veriteľský výbor hlasoval o uznesení č. 1 v tomto znení:

 

Uznesenie č. 1 :

„Veriteľský výbor schvaľuje predložený prepracovaný Návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka DOMPLUS s. r. o. v reštrukturalizácii. Veriteľský výbor žiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze a odporúča schvaľovacej schôdzi reštrukturalizačný plán schválený veriteľským výborom prijať.“

 

Následne predseda veriteľského výboru vyzval členov veriteľského výboru aby hlasovali o prijatí Uznesenia č. 1.

Výsledok hlasovania :

Za prijatie Uznesenia č. 1      :  3 členovia VV

Proti prijatiu Uznesenia č. 1   :  nikto

Zdržal sa hlasovania              :  2 členovia VV

 

Predseda veriteľského výboru konštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru prijalo Uznesenie č. 1 a schválilo predložený prepracovaný plán.

K bodu 4 :

Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným za účasť a po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia ukončil zasadnutie o 12:25 hod.

  

.............................................................                                

Za predsedu VV

DOKA Slovakia Debniaca technika, s.r.o.

Ľudovít Hympán