Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 29K/7/2013

TSconsult s.r.o. v konkurze

 • Úpadca TSconsult s.r.o. v konkurze
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  911 05  Trenčín
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 66 z roku 2015 dňa 8.4.2015
 • Spisová značka - súd 29K/7/2013
 • Spisová značka - správca 29K/7/2013/S1565
Text

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca úpadcu: TSconsult s.r.o. v konkurze, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO: 36 329 576 (ďalej aj ako len „Úpadca“), podľa ustanovenia § 34  zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva schôdzu veriteľov Úpadcu, ktorá sa uskutoční dňa 21.04.2015 o 10.30 hod. (prezentácia od 10.20 hod!), na adrese Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava.

 

Predmetom schôdze veriteľov bude:

 

1. Otvorenie schôdze veriteľov,

2. Voľba zástupcu veriteľov,

3. Záver.

 

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti, prípadne výpisom z príslušného registra vedeného podľa osobitného predpisu, zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou, resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra SR.

 

 

V Bratislave, dňa 31.03.2015

Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu