Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/43/2014

TRIO PACK PLASTIC s.r.o.

 • Úpadca TRIO PACK PLASTIC s.r.o.
  IČO: 43884393
  Haburská 49/A
  82101  Bratislava
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 72 z roku 2015 dňa 16.4.2015
 • Spisová značka - súd 6K/43/2014
 • Spisová značka - správca 6K/43/2014 S1503
Text

Mgr. Dušan Marko, správca úpadcu: TRIO PACK PLASTIC s. r. o., so sídlom Haburská 49/A, 821 01 Bratislava, IČO: 43 884 393, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod spis. zn.: 6K/43/2014, týmto zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len "ZKR"), ktorá sa bude konať dňa 15.05.2015 (piatok) o 09:00 hod. na adrese: Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, 3. poschodie. Program schôdze je nasledovný:

1. Otvorenie schôdze,

2. Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR,

3. Záver

Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

Mgr. Dušan Marko, správca