Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 36K/33/2014

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o.

 • Úpadca AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o.
  IČO: 36267805
  Leninova 1
  92522  Veľké Úľany
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 86 z roku 2015 dňa 7.5.2015
 • Spisová značka - súd 36K/33/2014
 • Spisová značka - správca 36K/33/2014 - S 1572
Text

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie na popieranie pohľadávok veriteľov

Ing. Peter Veselovský ako správca úpadcu: AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 267 805, so sídlom Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany, Slovenská republika (ďalej len „úpadca“), oznamuje v súlade s §32 ods. 7 písm. b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok.

Číslo účtu pre zloženie kaucie: 5023997715/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Poučenie: Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a)bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Ing. Peter Veselovský, správca S 1572