Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/9/2014

Rozmin s.r.o.

 • Úpadca Rozmin s.r.o.
  IČO: 36174033
  Karadžičova 8/A
  81108  Bratislava
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 95 z roku 2015 dňa 21.5.2015
 • Spisová značka - súd 6K/9/2014
 • Spisová značka - správca 6K/9/2014 S 1358
Text

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu Rozmin s.r.o., so sídlom Karadžičova 8/A, 811 08 Bratislava, IČO 36 174 033, ustanovený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26. mája 2014 (OV 102/2014 zo dňa 30. mája 2014), týmto doplňujem podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. súpis majetku podliehajúceho konkurzu:

všeobecná podstata:

 1. pohľadávka z účtu: 10.000 €, peňažné prostriedky prijaté úpadcom a poukázané k rukám správcu na účet

súpisová hodnota položky č. 3: 10.000 €

Oddelená podstata:

Oddelená podstata sa nevytvára.

JUDr. Michal Mišík, správca