Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 29K/7/2013

TS consult v likvidácii

 • Úpadca TS consult v likvidácii
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  91105  Trenčín
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 106 z roku 2015 dňa 5.6.2015
 • Spisová značka - súd 29K/7/2013
 • Spisová značka - správca 29K/7/2013/S1565
Text

Spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca úpadcu: TSconsult s.r.o. v likvidácii, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO: 36 329 576 (ďalej len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

 

Veriteľ:                          Daňový úrad Trenčín

Sídlo:                               K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín

                         

 

Celková suma prihlásených pohľadávok:

120,00 €

 

Počet uplatnených pohľadávok:    

1

Doručenie prihlášok dňa:

01.06.2015

Uplatnenie zabezpečovacích práv:

Neuplatnené

Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:

7/D-1 a 7/D-2

Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

01.06.2015

 

 

V Trenčíne, dňa 02.06.2015

 

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu