Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 29K/7/2013

TSconsult s.r.o. v konkurze

 • Úpadca TSconsult s.r.o. v konkurze
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  911 05  Trenčín
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 107 z roku 2015 dňa 8.6.2015
 • Spisová značka - súd 29K/7/2013
 • Spisová značka - správca 29K/7/2013/S1565
Text

Vec

Uloženie záväzného pokynu  

 

Žiadosťou doručenou do SK,a.s. dňa 15.05.2015 ste požiadali Slovenskú konsolidačnú, a.s. Bratislava, ako zástupcu veriteľov o uloženie súhlasu s vylúčením majetku úpadcu: TSconsult s r.o. v likvidácii, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO: 36 329 576, zverejneného v OV č. 176/2013 zo dňa 12.09.2013.

 

Slovenská konsolidačná, a.s. ako zástupca veriteľov súhlasí a udeľuje záväzný pokyn na vylúčenie nižšie uvedeného nehnuteľného majetku zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu:

 

Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera v m2

Číslo listu vlastníctva

Kat. územie /obec/štát

Rozsah podielu Úpadcu

Súpisová hodnota v €

1726

Trvalý trávnatý porast

3590

931

Prosiek/Prosiek/SR

1/1

4 738,80 €

 

S pozdravom

 

 

____________________________                                  ________________________

      Ing. Michal Pôbiš, MBA                                           JUDr. Martin Lipovský

       predseda predstavenstva                                                         člen predstavenstva