Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/31/2010

METALCAST, spol. s r.o. "v konkurze"

 • Úpadca METALCAST, spol. s r.o. "v konkurze"
  IČO: 36613550
  Horný Bar 331
  930 33  Horný Bar
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 108 z roku 2015 dňa 9.6.2015
 • Spisová značka - súd 25K/31/2010
 • Spisová značka - správca 25K/31/2010 S1359
Text

Správca v súlade s § 38 ods. 6 ZKR zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru:

ZÁPISNICA

z hlasovania veriteľského výboru spôsobom per rollam

Úpadca:

METALCAST, spol. s r.o.

sídlo: 930 33 Horný Bar 331 IČO: 36 613 550

Konkurzný súd: sp. zn.: Okresný súd Trnava 25K/31/2010

Dátum hlasovania: 17.04.2015

Hlasujúci členovia:    

Sberbank Slovensko, a.s., predseda veriteľského výboru

Slovenská konsolidačná, a.s., člen veriteľského výboru

 

Predmet hlasovania: uloženie záväzného pokynu vo vzťahu k speňažovaniu majetku úpadcu v zmysle § 83 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z, o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „ZKR“)

 

Predseda veriteľského výboru vyzval členov veriteľského výboru, aby písomným hlasovaním zaslaným predsedovi veriteľského výboru v súlade s § 38 ods. 3 ZKR hlasovali za prijatie záväzného pokynu vo vzťahu k speňažovaniu majetku úpadcu v zmysle § 83 ods. 1 písm. a) ZKR. Veriteľský výbor týmto spôsobom prijal nasledujúce uznesenie:

Výsledok hlasovania:

za:                     2          hlasy (Sberbank Slovensko, a.s., Slovenská konsolidačná, a.s.)

proti:                  0          hlasov

zdržal sa:          0          hlasov

Prijaté uznesenie:

„Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty formou dvoch ponukových konaní podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR za najvyššiu ponuku, stým že jednotlivé kolá ponukového konania budú zverejnené v Obchodnom vestníku SR“.

V Bratislave 17. apríla 2015

Sberbank Slovensko, a.s., predseda veriteľského výboru

SKP, k.s., správca