Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 29K/7/2013

TSconsult s.r.o. v konkurze

 • Úpadca TSconsult s.r.o. v konkurze
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  911 05  Trenčín
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 111 z roku 2015 dňa 12.6.2015
 • Spisová značka - súd 29K/7/2013
 • Spisová značka - správca 29K/7/2013/S1565
Text

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti, správca úpadcu TSconsult s.r.o. v konkurze, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO: 36 329 576, týmto podľa ust. § 81 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že zo súpisu majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, v súlade so súhlasom príslušného orgánu zo dňa 28.05.2015, vylúčila dňa 09.06.2015 nasledovný majetok:

 

Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera v m2

Číslo listu vlastníctva

Kat. územie /obec/štát

Rozsah podielu Úpadcu

Súpisová hodnota v €

1726

Trvalý trávnatý porast

3590

931

Prosiek/Prosiek/SR

1/1

4 738,80 €

 

V Bratislave, dňa 09.06.2015

 

Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti

HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu