Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 36K/33/2014

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o.

 • Úpadca AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o.
  IČO: 36267805
  Leninova 1
  92522  Veľké Úľany
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 119 z roku 2015 dňa 24.6.2015
 • Spisová značka - súd 36K/33/2014
 • Spisová značka - správca 36K/33/2014 - S 1572
Text

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA, s.r.o. konaného dňa 19.06.2015

Miesto konania: Kapitulská 14, 917 01 Trnava

Dátum a čas konania: 19.06.2015 o 10:30 hod..

Označenie konkurzného konania: 36K/33/2014, Okresný súd Trnava

Prítomní:

1. člen veriteľského výboru: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava 2. člen veriteľského výboru: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3. člen veriteľského výboru: Slovenská konsolidačná, a.s.

Z celkového počtu 3 členov veriteľského výboru sa na zasadnutí veriteľského výboru zvoleného na predchádzajúcej schôdzi veriteľov zo dňa 19.06.2015 zúčastnili 3 veritelia.

Program

Bod 1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru Správca Ing. Peter Veselovský otvoril zasadnutie veriteľského výboru a vyzval prítomných účastníkov, aby sa preukázali riadne udelenou plnou mocou na zastupovanie veriteľov na zasadnutiach veriteľského výboru a na hlasovanie a prijímanie uznesení.

Správca skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sa na ňom zúčastnili 3 z celkového počtu 3 členov. Následne sa pristúpilo k druhému bodu programu, a to k voľbe predsedu veriteľského výboru.

Bod 2. Voľba predsedu veriteľského výboru Prítomní 1. člen veriteľského výboru Slovenská republika - Daňový úrad Trnava podal návrh na voľbu veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. za predsedu veriteľského výboru a navrhol hlasovať o prijatí návrhu. Následne všetci prítomní členovia veriteľského výboru pristúpili k hlasovaniu: za: 3  hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov

Veriteľský výbor prijal Uznesenie č. 1: Veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s bol zvolený za predsedu veriteľského výboru. Predsedajúci schôdze veriteľského výboru, správca Ing. Peter Veselovský odovzdal predsedníctvo nad schôdzou veriteľského výboru novozvolenému predsedovi veriteľského výboru.  

Bod 3.  Záver Prítomní členovia veriteľského výboru si odovzdali vzájomné kontakty a dohodli sa na tom, že stretnutie veriteľského výboru sa bude uskutočňovať podľa potreby členov veriteľského výboru, alebo na požiadanie správcu.

Predseda veriteľského výboru sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie veriteľského ukončil o 10:45 hod.  

V Trnave dňa 19.06.2015

 

.......................................................                                                       ...................................................... Ing. Peter Veselovský, správca                                                       Predseda veriteľského výboru:                                                                                                                                        Slovenská konsolidačná, a.s.