Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K 8/2009

Žrebčín Motešice, a.s., v konkurze

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s., v konkurze
  IČO: 36297526
  so sídlom Motešice
  913 26   Motešice
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 147 z roku 2015 dňa 3.8.2015
 • Spisová značka - súd 28K 8/2009
 • Spisová značka - správca 28K 8/2009 S1240
Text

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Trenčín: Piaristická 27, 911 01 Trenčín, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči úpadcovi Žrebčín Motešice, a.s. „v konkurze“, so sídlom Motešice, 913 26 Motešice,  IČO: 36 297 526, že z dôvodu zmeny sídla kancelárie správcu je možné nahliadať do správcovského spisu v sídle kancelárie správcu v obvode Krajského súdu Bratislava, na adrese Dunajská 48, 811 08 Bratislava každý pracovný deň v úradných hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 0917 149 338, emailom na adrese: office@ssr.sk; prípadne písomne na adresu kancelárie správcu.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.