Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K 9/2012

EUROS Slovakia, s.r.o., v konkurze

 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o., v konkurze
  IČO: 36405132
  Mudroňová 5
  010 01   Žilina
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 148 z roku 2015 dňa 4.8.2015
 • Spisová značka - súd 3K 9/2012
 • Spisová značka - správca 3K 9/2012 S1240
Text

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie v obvode Krajského súdu Banská Bystrica: Horná 23, 974 01  Banská Bystrica, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči úpadcovi EUROS Slovakia, s.r.o., „v konkurze“, so sídlom Mudroňová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 132, že z dôvodu zmeny sídla kancelárie správcu je možné nahliadať do správcovského spisu v sídle kancelárie správcu v obvode Krajského súdu Banská Bystrica na adrese Horná 23, 974 01  Banská Bystrica každý pracovný deň v úradných hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 048/471 73 39, emailom na adrese: office@ssr.sk; prípadne písomne na adresu kancelárie správcu.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.