Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s., v konkurze

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s., v konkurze
  IČO: 36297526
  so sídlom Motešice
  913 26   Motešice
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 153 z roku 2015 dňa 11.8.2015
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Všeobecná podstata

POZEMOK: druh: zastavané plochy a nádvoria; výmera: 1361 m²; štát: SR; okres: Trenčín, obec: Motešice; katastrálne územie: Horné Motešice; LV: 735; parcelné číslo: 23/5; spoluvlastnícky podiel: 1/1, súpisová hodnota: 13.555,56 EUR;

Deň vylúčenia zo súpisu: 31.07.2015

Dôvod vylúčenia zo súpisu: Rozsudok Okresného súdu Trenčín sp. zn. 39Cbi/75/2010 zo dňa 02.02.2012 o vylúčení majetku zo súpisu v spojení s potvrdzujúcim Rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 8CoKR/7/2013 zo dňa 06.11.2013.

 

POZEMOK: druh: zastavané plochy a nádvoria; výmera: 2481 m²; štát: SR; okres: Trenčín, obec: Motešice; katastrálne územie: Horné Motešice; LV: 735; parcelné číslo: 24/1; spoluvlastnícky podiel: 1/1, súpisová hodnota: 24.710,76 EUR;

Deň vylúčenia zo súpisu: 31.07.2015

Dôvod vylúčenia zo súpisu: Rozsudok Okresného súdu Trenčín sp. zn. 39Cbi/75/2010 zo dňa 02.02.2012 o vylúčení majetku zo súpisu v spojení s potvrdzujúcim Rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 8CoKR/7/2013 zo dňa 06.11.2013.

 

POZEMOK: druh: zastavané plochy a nádvoria; výmera: 507 m²; štát: SR; okres: Trenčín, obec: Motešice; katastrálne územie: Horné Motešice; LV: 735; parcelné číslo: 24/2; spoluvlastnícky podiel: 1/1, súpisová hodnota: 5.049,72 EUR;

Deň vylúčenia zo súpisu: 31.07.2015

Dôvod vylúčenia zo súpisu: Rozsudok Okresného súdu Trenčín sp. zn. 39Cbi/75/2010 zo dňa 02.02.2012 o vylúčení majetku zo súpisu v spojení s potvrdzujúcim Rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 8CoKR/7/2013 zo dňa 06.11.2013.

 

POZEMOK: druh: zastavané plochy a nádvoria; výmera: 230 m²; štát: SR; okres: Trenčín, obec: Motešice; katastrálne územie: Horné Motešice; LV: 735; parcelné číslo: 24/3; spoluvlastnícky podiel: 1/1, súpisová hodnota: 2.290,80 EUR;

Deň vylúčenia zo súpisu: 31.07.2015

Dôvod vylúčenia zo súpisu: Rozsudok Okresného súdu Trenčín sp. zn. 39Cbi/75/2010 zo dňa 02.02.2012 o vylúčení majetku zo súpisu v spojení s potvrdzujúcim Rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 8CoKR/7/2013 zo dňa 06.11.2013.

 

STAVBA: Bytový dom, súpisné číslo 104, postavený na pozemku parcelné číslo: 24/3 štát: SR; okres: Trenčín, obec: Motešice; katastrálne územie: Horné Motešice; LV: 735; spoluvlastnícky podiel: 1/1, súpisová hodnota: 98.000 EUR;

Deň vylúčenia zo súpisu: 31.07.2015

Dôvod vylúčenia zo súpisu: Rozsudok Okresného súdu Trenčín sp. zn. 39Cbi/75/2010 zo dňa 02.02.2012 o vylúčení majetku zo súpisu v spojení s potvrdzujúcim Rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 8CoKR/7/2013 zo dňa 06.11.2013.

 

STAVBA: SKLAD OBILIA, bez súpisného čísla, postavený na pozemku parcelné číslo: 23/5 štát: SR; okres: Trenčín, obec: Motešice; katastrálne územie: Horné Motešice; LV: 735; spoluvlastnícky podiel: 1/1, súpisová hodnota: 46.000 EUR;

Deň vylúčenia zo súpisu: 31.07.2015

Dôvod vylúčenia zo súpisu: Rozsudok Okresného súdu Trenčín sp. zn. 39Cbi/75/2010 zo dňa 02.02.2012 o vylúčení majetku zo súpisu v spojení s potvrdzujúcim Rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 8CoKR/7/2013 zo dňa 06.11.2013.

 

STAVBA: DIEĽŇA, bez súpisného čísla, postavený na pozemku parcelné číslo: 24/2 štát: SR; okres: Trenčín, obec: Motešice; katastrálne územie: Horné Motešice; LV: 735; spoluvlastnícky podiel: 1/1, súpisová hodnota: 32.000 EUR;

Deň vylúčenia zo súpisu: 31.07.2015

Dôvod vylúčenia zo súpisu: Rozsudok Okresného súdu Trenčín sp. zn. 39Cbi/75/2010 zo dňa 02.02.2012 o vylúčení majetku zo súpisu v spojení s potvrdzujúcim Rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 8CoKR/7/2013 zo dňa 06.11.2013.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.