Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/9/2012

EUROS Slovakia, s.r.o., "v konkurze"

 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o., "v konkurze"
  IČO: 36405132
  Mudroňová 5
  010 01  Žilina
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 193 z roku 2015 dňa 8.10.2015
 • Spisová značka - súd 3K/9/2012
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 3K/9/2012 S 1240
Text

Uznesením Okresného súdu Žilina 3K/9/2012 zo dňa 27.08.2012 zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 170/2012 dňa 14.09.2012 bol na majetok dlžníka EUROS Slovakia, s.r.o. so sídlom Mudroňová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 132 (ďalej aj len ako „Úpadca“) vyhlásený konkurz a Uznesením Okresného súdu Žilina 3K/9/2012-728 zo dňa 17.06.2014 zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 118/2014 dňa 23.06.2014 bola za správcu Úpadcu ustanovená spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie v územnom obvode Okresného súdu v Žiline, Hurbanova 4, 010 01 Žilina, IČO: 44 088 833 (ďalej aj len ako „Správca“).

Správca vylúčil zo súpisu všeobecnej podstaty ku dňu 29.09.2015 na základe súhlasu udeleného Veriteľským výborom nasledujúce hnuteľné veci:  

 1. Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: osobné motorové vozidlo – RENAULT MEGANE M, čierna metalíza, VIN: VF1BM0B0H33964513, ev.č. ZA995CJ, Rok výroby: 2005; spoluvlastnícky podiel: 1/1; Súpisová hodnota: neuvedená
 2. Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: osobné motorové vozidlo – RENAULT LAGUNA, čierna, VIN: VF1BG0G0626608204, ev.č. ZA796BZ, Rok výroby: 2002; spoluvlastnícky podiel: 1/1; Súpisová hodnota: neuvedená

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.