Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 43K/7/2006

BOVACOMERC spol. s r.o.

 • Úpadca BOVACOMERC spol. s r.o.
  IČO: 31104924
  Ružindolská 11
  917 01  Trnava
 • Druh Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 202 z roku 2015 dňa 21.10.2015
 • Spisová značka - súd 43K/7/2006
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 43K/7/2006 S1210
Text

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty úpadcu: BOVACOMERC spol. s r.o., IČO: 31 104 924, sídlo: Ružindolská 11, 917 01 Trnava, v súlade s § 101 ods. 1 druhá veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení účinnom do 31.12.2011), týmto zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov a určuje veriteľskému výboru lehotu 15 dní na jeho schválenie. Lehota na schválenie plynie odo dňa zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku SR.

Celková suma výťažkov zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku: 9 082,27 Eur.

Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku: 7 069,79 Eur.

Nezabezpečení veritelia môžu do konečného rozvrhu výťažku nahliadať v kancelárii správcu v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hod. Nezabezpečený veriteľ môže požiadať veriteľský výbor, aby proti konečnému rozvrhu výťažku uplatnil odôvodnené námietky.

V Trnave dňa 16.10.2015, JUDr. Peter Ondreička, správca