Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K 30/2009

Žrebčín Motešice, a.s., v konkurze

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s., v konkurze
  IČO: 36297526
  so sídlom Motešice
  913 26   Motešice
 • Druh Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 214 z roku 2015 dňa 6.11.2015
 • Spisová značka - súd 28K 30/2009
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 28K/30/2009 S1240
Text

OZNÁMENIE O DRAŽBE

zo dňa 03.11.2015

 

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. ako správca oprávnený k zorganizovaniu dražby podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov(ďalej aj len „ZKR“) zverejňuje podľa ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZoDD“) nasledovné Oznámenie o dražbe:

Označenie správcu:                           

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, kancelária správcu Dunajská 48, 811 08 Bratislava

správca úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze, so sídlom 913 26 Motešice, IČO: 36 297 526

Navrhovateľ dražby:                           

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, kancelária správcu Dunajská 48, 811 08 Bratislava

Miesto konania dražby:          

Notársky úrad, JUDr. Anna Švachová, Daniela Dlabača 2745/22, 010 01 Žilina, dražobná miestnosť

Dátum konania dražby:           09.12.2015

Čas otvorenia dražby:             09:00 hod.

Dražba:                                   1. kolo dražby

Predmet dražby:                                

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti – pozemky registra „C“:

parcelné číslo 5/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 288 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Horné Motešice, obec: Motešice, okres: Trenčín, zapísaný Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5 v  podiele 1/1

parcelné číslo 9/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 130 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Horné Motešice, obec: Motešice, okres: Trenčín, zapísaný Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5 v  podiele 1/1

parcelné číslo 9/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 922 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Horné Motešice, obec: Motešice, okres: Trenčín, zapísaný Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5 v  podiele 1/1

parcelné číslo 9/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1083 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Horné Motešice, obec: Motešice, okres: Trenčín, zapísaný Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5 v  podiele 1/1

parcelné číslo 9/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 718 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Horné Motešice, obec: Motešice, okres: Trenčín, zapísaný Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5 v  podiele 1/1

 

parcelné číslo 49/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Horné Motešice, obec: Motešice, okres: Trenčín, zapísaný Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5 v  podiele 1/1

parcelné číslo 49/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 327 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Horné Motešice, obec: Motešice, okres: Trenčín, zapísaný Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5 v  podiele 1/1

Označenie predmetu dražby:   nehnuteľnosti – pozemky nachádzajúce sa v k. ú . Horné Motešice

parcelné č.: CKN 5/3

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 288 m2

 list vlastníctva č. 5

podiel 1/1

spôsob využívania pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom

umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

 

parcelné č.: CKN 9/2

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 130 m2

list vlastníctva č. 5

podiel 1/1

spôsob využívania pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom

umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

 

parcelné č.: CKN 9/8

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 922 m2

list vlastníctva č. 5

podiel 1/1

spôsob využívania pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom

umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

 

parcelné č.: CKN 9/9

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 1083 m2

list vlastníctva č. 5

podiel 1/1

spôsob využívania pozemku: pozemok, využívaný podľa druhu pozemku

umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

 

parcelné č.: CKN 9/11

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 718 m2

list vlastníctva č. 5

podiel 1/1

spôsob využívania pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom

umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

 

parcelné č.: CKN 49/6

ruh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 268 m2

list vlastníctva č. 5

podiel 1/1

spôsob využívania pozemku: pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

 

parcelné č.: CKN 49/7

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 327 m2

list vlastníctva č. 5

podiel 1/1

spôsob využívania pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom

umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce                    

Opis predmetu dražby:           

Pozemky sa nachádzajú v obci Motešice, k.ú. Horné Motešice. Obec Motešice má približne 820 obyvateľov a leží juhovýchodne, asi 17 km od mesta Trenčín. Pozemky sa nachádzajú pod stavbami, ktoré sú prevažne poľnohospodárskeho charakteru, čiastočne už nevyužívané.

Pozemky tvoria časti poľnohospodárskych areálov v minulosti využívaných na živočíšnu výrobu (chov koní a dobytka), t.j. najmä ide o plochy pod poľnohospodárskymi stavbami. Iná možnosť využitia pozemkov sa nepredpokladá.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:              

LV č. 5

                                               Poznámky

P1 107/05 EX 330/02 EÚ Senica, súdny exekútor Mgr. Blanka Ružeková, Exekučný príkaz - oprava príkazu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností p.č. nehnut. p.č. 5/2, v prospech opráv. Sociálna poisťovňa Bratislava pob. Trenčín Jilemnického 3760, PSČ 912 50. - vz 42/05, v.z.97/06, v.z.98/06,vz.136/06,53/07, vz.82/07, vz.83/07, vz.84/07, vz.85/07, 44/08, 77/08

P1 108/05 EX 331/02 EÚ Senica, súdny exekútor Mgr. Blanka Ružeková, Exekučný príkaz - oprava príkazu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností p.č. nehnut. p.č. 5/2, maštaľ na pč.49/7, v prospech opráv. Sociálna poisťovňa Bratislava pob. Trenčín Jilemnického 3760, PSČ 912 50. - vz 44/05, v.z.97/06, v.z.98/06,53/07, vz.82/07, vz.83/07, vz.84/07, vz.85/07,77/08

P2 151/06 č.k.645/340/26100/06/Ukr oznámenie o začatí daňového exekučného konania na p.č.23/1/1,23/1/2,50/1,50/2,50/3,51,52/2,1055- v.z.54/06, v.z.97/06

P1 113/07 Daňový úrad Trenčín, č.j. 645/340/59637/07/Ukr, Oznámenie o začatí daňového exekučného konania predajom nehnuteľnosti parc.č. 49/1, 49/2, 49/3, 49/4.

P1 129/07 - Daňový úrad Trenčín, č.k.645/340/74385/07/Ukr, Daňový exekučný príkaz na predaj nehnuteľností parc.č. 49/1, 49/2, 49/3, 49/4 zo dňa 21.8.2007 - vz.73/07.

P1 153/07 - Daňový úrad Trenčín č.k.: 645/340/81691/07/Ukr, Daňový exekučný príkaz na predaj nehnuteľností parc.č. zo dňa 25.9.2007 - vz.86/07.

P 622/13 Uznesenie Okresného súdu Trenčín 28K/8/2009-132 zo dňa 29.5.2009: na vlastníka nehnuteľnosti Žrebčín Motešice, a.s., so sídlom Motešice, IČO 36297526 bol vyhlásený konkurz k nehnuteľnostiam: pozemky CKN parc. čís. 5/3, 9/2, 9/8, 9/9, 9/11, 49/6, 49/7, v.z. 63/13

Ťarchy:

Z 2148/05 Z 3369/2000 č.j. 199/2000 Zmluva o postúpení pohľadávky v prospech MBL, spol. s r.o., Roľnícka 142, 831 07 Bratislava, IČO 00 681 903. Záložné právo na nehnuteľnosti - Byt na parc.č. 5/2, dom na p.č. 6/2,6/4, Bytový dom s.č. 269 na p.č. 909/72 - vz 52/2000 vz 31/05, v.z.98/06

Z 2590/05 Ex 330/02 EÚ Senica, súd.exekútor Mgr. Blanka Ružeková, Exekučný príkaz - Oprava príkazu na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnut. p.č. 5/2, v prospech opráv. Sociálna poisťovňa Bratislava pob. Trenčín Jilemnického 3760, PSČ 912 50. - vz 41/05, v.z.97/06, v.z.98/06,vz.136/06,53/07, vz.82/07, vz.83/07, vz.84/07, vz.85/07, 44/08,77/08

Z 2591/05 Ex 331/02 EÚ Senica, súd.exekútor Mgr. Blanka Ružeková, Exekučný príkaz - Oprava príkazu na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnut. p.č. 5/2, v prospech opráv. Sociálna poisťovňa Bratislava pob. Trenčín Jilemnického 3760, PSČ 912 50. - vz 43/05, v.z.97/06, v.z.98/06,53/07, vz.82/07, vz.83/07, vz.84/07, vz.85/07, 44/08, 77/08

P1 186/07 - Daňový úrad Trenčín, č.k.645/340/76270/07/Ukr zo dňa 31.8.2007, rozhodnutie o zriadení záložného práva na parc.č.9/8, 9/9, 9/11, 49/6 vo vlastníctve Žrebčín Motešice a.s., v podiele 1/1 - vz.102/07.

iné údaje:

V 2513/01-Geom.plán 22822178-93/01-10/07

Poznámka:

Bez zápisu.

Hodnota zistená

znaleckým posudkom:            2.988,80 EUR

Najnižšie podanie:                   2.988,80 EUR

Minimálne prihodenie:            100 EUR

Dražobná zábezpeka:              500 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:             

 1. Bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet úpadcu č. 2946458476/1100 (IBAN SK68 1100 0000 0029 4645 8476), vedeného v Tatrabanka, a.s. s uvedením variabilného symbolu: 28302009
 2. V hotovosti do pokladne Správcu;
 3. Bankovou zárukou
 4. Notárskou úschovou

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:             

 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe len ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na bankový účet úpadcu.
 2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
 4. Originál  alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:     najneskôr do otvorenia dražby

 

Vrátenie dražobnej zábezpeky:    

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na bankový účet účastníka dražby alebo v hotovosti, ak bola dražobná zábezpeka zložená v hotovosti v deň dražby.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:        

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet úpadcu č. 2946458476/1100 (IBAN SK68 1100 0000 0029 4645 8476), vedeného v Tatrabanka, a.s., a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

Termín obhliadky:                  

25.11.2015 o 15.30 hod.

02.12.2015 o 15.30 hod.

Organizačné opatrenia:          

Záujemcovia o ohliadku sa ohlásia vopred aspoň 24 hodín pred konaním obhliadky na tel. č.: 048/4717339 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: office@ssr.sk.  

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:       

Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Správca vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá správca vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice do 5 dní.

Podmienky odovzdania predmetu dražby:                               

Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá správca bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Správca je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše vydražiteľ a správca. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo správca alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

Poučenie:                                           v súlade s ust. § 17 ods. 1, písm. l)  a § 21 ods. 2 až 6 ZoDD:

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa predchádzajúceho odseku, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.

Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

Notár osvedčujúci priebeh dražby:                                  

JUDr. Anna Švachová, notár, Notársky úrad, Daniela Dlabača 2745/22, 010 01 Žilina.