Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 43K/7/2006

BOVACOMERC spol. s r.o.

 • Úpadca BOVACOMERC spol. s r.o.
  IČO: 31104924
  Ružindolská 11
  917 01  Trnava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 224 z roku 2015 dňa 23.11.2015
 • Spisová značka - súd 43K/7/2006
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 43K/7/2006 S1210
Text

Zverejnenie schváleného konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty úpadcu: BOVACOMERC spol. s r.o., IČO: 31 104 924, sídlo: Ružindolská 11, 917 01 Trnava, v súlade s § 101 ods. 2 v spojení s § 98 ods. 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení účinnom do 31.12.2011), týmto zverejňuje schválený konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov:

Celková suma výťažkov zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku: 9 082,27 Eur.

Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku: 7 069,79 Eur.

Čistý výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty určený na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 2 012,48 EUR sa rozvrhuje podľa nasledovného prehľadu:

por. č.

Veriteľ

Zistená neuspokojená suma

Na rozvrh

Názov/Obchodné meno

v EUR

v EUR

1

DUDA, spol. s r.o.

26 429,07

826,20

2

Vojtech Hlavna

35 749,19

1 117,55

3

 Martin Jánský, JUDr.

242,44

7,58

4

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

379,85

11,87

5

SR-FR SR-Daňový úrad Trnava

70,48

2,20

6

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

1 505,60

47,07

Nároky veriteľov SPOLU:

64 376,64

2 012,48

V Trnave dňa 18.11.2015, JUDr. Peter Ondreička, správca