Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/9/2014

Rozmin s.r.o.

 • Úpadca Rozmin s.r.o.
  IČO: 36174033
  Karadžičova 8/A
  81108  Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 226 z roku 2015 dňa 25.11.2015
 • Spisová značka - súd 6K/9/2014
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 6K/9/2014 S1358
Text

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu Rozmin s.r.o., so sídlom Karadžičova 8/A, 811 08 Bratislava, IČO 36 174 033, týmto v zmysle § 96 ods. 2 zákona č 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďlej len ,,ZoKR") oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZoKR:

Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

JUDr. Michal Mišík, správca