Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/23/2012

NOVÁ DREVINA s. r. o.

 • Úpadca NOVÁ DREVINA s. r. o.
  IČO: 30226813
  Bytčická 89
  010 01  Žilina
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 227 z roku 2015 dňa 26.11.2015
 • Spisová značka - súd 3K/23/2012
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 3K/23/2012/S1490
Text

JUDr. Michal Brož, správca konkurznej podstaty úpadcu NOVÁ DREVINA, s.r.o., IČO: 30 226 813, Bytčická 89, Žilina v nadväznosti na záväzný pokyn uložený správcovi na zasadnutí veriteľského výboru zo dňa 13.10.2015, pričom zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru bola zverejnená v OV č.: 213/2015 zo dňa 5.11.2015 pod K024018, vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na predaj časti majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty publikovaného v OV č. 82/2013  zo dňa 29.4.2013 pod por. č. 50 a 51- odplatné postúpenie súboru pohľadávok úpadcu voči tretím osobám (predaj pohľadávok), pričom sa jedná o pohľadávky úpadcu voči dlžníkovi 

 • Typ súpisovej zložky: pohľadávka z obchodného styku

  Dlžník: Ivan Norocký, Bystrická 2484/26, 902 01 Pezinok

  Právny dôvod vymáhanej pohľadávky: Právoplatný a vykonateľný Platobný rozkaz vydaný Okresným súdom v  Pezinku č.k.: 18Rob/47/2009 zo dňa 18.5.2009

  Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 486,49€

  Pohľadávka pozostáva z:

  1. istina                                                   2 486,49€
  2. úrok z omeškania                           13% p.a. zo sumy 1 583,08€ od 1.2.2009 do zaplatenia
  3. trovy konania                                  149,00€
  4. trovy právneho zastúpenia        216,40€

  Stav pohľadávky: Predmetná pohľadávka je predmetom exekučného konania vedeného pred súdnym exekútorom JUDr. Markom Rusom pod EX 2941/2013. V priebehu exekučného konania nebola predmetná pohľadávka ani čiastočne uspokojená. Pred začatím exekučného konania dlžník uhradil sumu 500,00€.

 • Typ súpisovej zložky: pohľadávka z obchodného styku

  Dlžník: Ivan Norocký, Bystrická 2484/26, 902 01 Pezinok

  Právny dôvod vymáhanej pohľadávky: Právoplatný a vykonateľný Platobný rozkaz vydaný Okresným súdom v Pezinku č.k.: 32Rob/48/2009 zo dňa 31.7.2009

  Súpisová hodnota majetku (aj mena): 999,05€

  Pohľadávka pozostáva z:

  1. istina                                                   999,05€
  2. úrok z omeškania                           14% p.a. zo sumy 6661,05€ od 1.2.2009 do zaplatenia
  3. trovy konania                                  59,50€
  4. trovy právneho zastúpenia        136,72€

  Stav pohľadávky: Predmetná pohľadávka je predmetom exekučného konania vedeného pred súdnym exekútorom JUDr. Markom Rusom pod EX 2940/2013. V priebehu exekučného konania nebola predmetná pohľadávka ani čiastočne uspokojená,

  za nasledujúcich podmienok:

  Záujemca o kúpu majetku (súboru pohľadávok) musí doručiť na adresu správcu konkurznej podstaty JUDr. Michal Brož, A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok písomnú ponuku na odkúpenie predmetného majetku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie–NOVÁ DREVINA – neotvárať“ najneskôr do 15dní od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku.

  Ponuka musí obsahovať:

  a) označenie záujemcu: pri záujemcovi - fyzickej osobe podnikateľovi: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a fotokópiu výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra. Ak ide o fyzickú osobu nepodnikateľa, predloží fotokópiu občianskeho preukazu alebo pasu. Pri záujemcovi -právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO a fotokópiu výpisu z obchodného registra,

  b) návrh cenovej ponuky na odkup majetku- odplatné postúpenie súboru pohľadávok

  c) záujemca o kúpu zloží na účet správy podstaty 2923887198/1100 Tatra Banka, a.s., kauciu 500,00€. Uvedená kaucia sa započítava na kúpnu cenu. V prípade bezdôvodného neuzavretia zmluvy zo strany úspešného záujemcu prepadá kaucia v prospech správy podstaty. Neúspešným záujemcom bude zložené kaucia vrátená.

  d) bankové spojenie pre prípad vrátenia zloženej kaucie

  Predkladateľ ponuky je svojou ponukou viazaný do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé informácie, sa neprihliada. Správca a príslušný orgán si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

  Oznámenie o výsledku správca oznámi úspešnému záujemcovi do 5dní od schválenia predaja veriteľským výborom. Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne oznámená. Úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom zmluvu do 5 dní odo dňa schválenia predaja majetku príslušným orgánom. Bližšie informácie ohľadom verejného ponukového konania možno získať na adrese správcu JUDr. Michal Brož, A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok alebo mailom na judr.michalbroz@gmail.com.

   

  V Ružomberku dňa 23.11.2015

  JUDr. Michal Brož, správca