Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101% spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101% spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  Poprad  058 01
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 231 z roku 2015 dňa 2.12.2015
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1390
Text

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – UMELECKÁ  ZBIERKA MODELOV AUTOMOBILOV

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu 101% spol. s r.o. v konkurze so sídlom Námestie sv. Egídia 44, 058 01 Poprad (konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2K/38/2013) týmto v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa zo dňa 13.10.2015 vyhlasuje ponukové konanie na predaj súpisovej zložky majetku, zahrnutej do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. a to súboru hnuteľných vecí – umeleckej zbierky modelov automobilov (ďalej aj „umelecká zbierka“). Súpisová zložka majetku bola zverejnená v obchodnom vestníku č. 63/15, dňa 01.04.2015 (K007164). Ponukové konanie prebehne v obchodnom vestníku ako aj na internetovom portáli www.mercudo.sk.

Súbor hnuteľných vecí – umelecká zbierka bude odpredaný na základe kúpnej zmluvy záujemcovi, ktorý v rámci ponukového konania v súlade s nižšie uvedenými podmienkami predloží ponuku, ktorá bude obsahovať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, pričom neprimerane nízku cenu bude môcť správca odmietnuť.

Podmienky ponukového konania

Záväzná ponuka záujemcu o kúpu ponúkaného majetku musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená správcovi v zalepenej obálke. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať alebo doručiť na adresu kancelárie správcu majetku úpadcu JUDr. Slavomír Dubjel, správca, Puškinova 16, 080 01 Prešov tak, aby boli do kancelárie správcu doručené najneskôr dňa 31.12.2015 alebo prostredníctvom internetového portálu www.mercudo.sk v rovnakej lehote.

Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:

a) u právnických osôb originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR nie staršia ako 3 mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu,

b) uvedenie, že ide o ponuku na odkúpenie umeleckej zbierky, tak ako je uvedená v súpise oddelenej podstaty vo vydaní Obchodného vestníka SR pod číslom OV 63/15, dňa 01.04.2015 (K007164),

c) suma uvedená v eurách, ktorú záujemca ponúka na odkúpenie majetku,

d) záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,

e) záväzná ponuka záujemcu musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne osvedčené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.

f) úspešný záujemca, s ktorým uzavrie správca majetku úpadcu kúpnu zmluvu, kupuje majetok tak ako „stojí a leží“ a v stave v akom sa v súčasnosti nachádza,

g) úspešný záujemca bude povinný na svoje náklady odviesť predmet predaja z miesta uskladnenia na adrese Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce do siedmich dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých záväzných ponúk jedným záujemcom správca prihliada na záväznú ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti, a v ktorej je suma za odkúpenie súboru hnuteľných vecí najvyššia. Uzavretie kúpnej zmluvy so záujemcom, ktorý predloží ponuku obsahujúcu najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu podlieha konečnému schváleniu  zabezpečeným veriteľom.

Správca umožní jednu obhliadku predmetu ponukového konania, pričom za účelom ohliadky je nutné vopred kontaktovať správcu e-mailom na adrese: pravneporadenstvo@gmail.com.

 

V Prešove dňa 27.11.2015

JUDr. Slavomír Dubjel, správca