Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 30K/24/2015

C.LT.W. Finance s.r.o.

 • Úpadca C.LT.W. Finance s.r.o.
  IČO: 36742431
  Bukureštská 7
  040 13  Košice
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 238 z roku 2015 dňa 11.12.2015
 • Spisová značka - súd 30K/24/2015
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 30K/24/2015 S1714
Text

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu C.LT.W. Finance s.r.o., so sídlom Bukureštská 7, 040 13 Košice, IČO: 36 742 431, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 30K/24/2015, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350 EUR sú povinní zložiť na účet číslo 2945015032/1100 vedený v Tatra banke, a.s. (IBAN: SK08 1100 0000 0029 4501 5032). Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.