Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/9/2012

O.St.S. a. s. v konkurze

 • Úpadca O.St.S. a. s. v konkurze
  IČO: 45940436
  Záhradnícka 51
  82108  Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 238 z roku 2015 dňa 11.12.2015
 • Spisová značka - súd 2R/9/2012
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 2R/9/2012 S1131
Text

Výzva na uvedenie čísla účtu za účelom uhradenia výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu.

Call for notification of the bank account number in order to provide proceeds from general gist of the bankrupt company.

 

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 2R/9/2012 zo dňa 12. 03. 2013 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka O.st.S. a.s., IČO: 45 940 436, so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava a ustanovuje do funkcie správcu Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, značka správcu: S 1131.

 

With the resolution of the District Court Bratislava I., proc. no: 2R/9/2012 dated on 12th of March 2013 bankrupcy procedure was declared on the Debtor’s O.St.S., a.s., with registered office: Záhradnícka 51, 82108 Bratislava, ID number: 45940436, estate.

 

Vo veci konkurzného konania úpadcu OStS Vás ako Správca konkurznej podstaty informujem o skutočnosti, že v prebiehajúcom konkurznom konaní bol v Obchodnom vestníku č. 222/2015, značka K025062, zo dňa 19.11.2015, uverejnený konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.

 

Uvedený konečný rozvrh bol schválený hlasovaním veriteľského výboru dňa 01.12.2015

 

Na základe vyššie uvedeného, týmto žiadam o oznámenie čísla bankového účtu a príslušných symbolov na uhradenie výťažku z konečného rozvrhu úpadcu.

 

In respect of bankruptcy of bankrupt O.St.S., as trustee I inform you, that in currently ongoing bankruptcy proceeding, was under commercial journal no. 222/2015, sign K025062, from 19th of November 2015, published the final schedule of proceeds from general gist for unsecured creditors.

 

Stated final schedule was approved by creditors committee on 1st of December 2015.

 

Based on above mentioned, I request the foreign creditors for bank account number notification for in order to provide proceeds from general gist of the bankrupt company.

 

 

S úctou

Best regards

 

JUDr. Ján Havlát, Trustee/Správca