Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components a.s.

 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  058 01  Poprad
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 241 z roku 2015 dňa 16.12.2015
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1335
Text

JUDr. Jozef Jaroščák st. konkurzný správca úpadcu Railway Casted Components a.s., Štefánikova 887/53, 058 01  Poprad, IČO: 46 607 901 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárií správcu, na adrese: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 do 12:30 a od 15:00 do 17:00 hod.

Termín je potrebné vopred dohodnúť telefonicky alebo faxom na čísle: 054/474 6272 alebo e-mailom:judr.jaroscak@gmail.com.

 

V Bardejove dňa 11.12.2015

 

JUDr. Jozef Jaroščák st. - konkurzný správca