Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R 8/2015

V A V invest, s.r.o.

 • Úpadca V A V invest, s.r.o.
  IČO: 31615325
  Námestie SNP 3
  974 01  Banská Bystrica
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 242 z roku 2015 dňa 17.12.2015
 • Spisová značka - súd 2R 8/2015
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2R 8/2015 S527
Text

ZÁPISNICA

O priebehu a hlasovaniach 3. zasadnutia veriteľského výboru vo veci reštrukturalizačného konania dlžníka - spoločnosti V A V invest, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31615325, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.: 2210/S, vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, pod sp. Zn.: 2R 8/2015

Dátum a čas konania zasadnutia veriteľského výboru:  11.12.2015, o 13:30 hod.

Miesto konania zasadnutia veriteľského výboru: Plynárenská 7/B, Bratislava 821 09, 6. posch.

(veľká zasadačka Sympatia Legal,s.r.o.)

 

Prítomní:

1.Predseda veriteľského výboru: Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, 3910 Zwettl, Rakúska republika reg. č. FN 36924 a, zast. na základe plnej moci advokátskou kanceláriou Sympatia Legal, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/B, Bratislava 821 09, IČO: 47256834, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 102216/B, v mene ktorej koná JUDr. Jana Habánová, konateľ a advokát (ďalej len ako „WSPK“ alebo „Predseda veriteľského výboru“)                                                                                            

2.Člen veriteľského výboru: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36854140, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 4314/B, zast. : Mgr. Miriam Findorová, na základe poverenia (ďalej len ako „ČSOB, a.s.“)

3.Člen veriteľského výboru: Mesto Banská Bystrica, zast.: Juraj Džumura, na základe poverenia

4. Dlžník: V A V invest, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31615325, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.: 2210/S, zast. Ing. Peter Valach, konateľ (ďalej len „Dlžník“)

5. Správca: Mgr . Róbert Antal, správca so sídlom kancelárie Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, reštrukturalizačný správca dlžníka V A V invest, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31615325, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.: 2210/S, v konaní sp. Zn.: 2R 8/2015 (ďalej len „Správca“)

 

Program zasadnutia veriteľského výboru:

1.  Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

2.  Rozhodovanie v zmysle ust. § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov o schválení alebo zamietnutí predloženého (prepracovaného) záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu

3.  Rôzne/Záver

 

K bodu 1 programu:

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril Predseda veriteľského výboru, ktorý bol zároveň aj jeho zvolávateľom a oboznámil prítomných s jeho programom. Následne skonštatoval, že:

- boli splnené formálne náležitosti spojené so zvolaním veriteľského výboru,

- na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní všetci jeho členovia (teda traja z troch členov veriteľského výboru) s počtom hlasov 100% hlasov a teda, že

-  veriteľský výbor je uznášania schopný na prerokovanie bodov stanovených v jeho programe,

-  na zasadnutí je prítomný Správca,

-  na zasadnutí je prítomný aj štatutárny zástupca Dlžníka.

K uvedenému neboli vznesené žiadne pripomienky.

Predseda veriteľského výboru ďalej skonštatoval, že dňa 26.11.2015 bol Predsedovi veriteľského výboru Dlžníkom osobne doručený (prepracovaný) záverečný návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka na schválenie veriteľským výborom v súlade s ust. § 133 ods. 1 a § 144 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zák. č. 7/2005 Z.z.").

Tento záverečný návrh reštrukturalizačného plánu bol v písomnej podobe doručený predsedovi veriteľského výboru a následne e-mailom všetkým členom veriteľského výboru pred zvolaním tohto zasadnutia veriteľského výboru.

Zároveň všetci prítomní členovia veriteľského výboru sa oboznámili s originálom tohto návrhu reštrukturalizačného plánu spolu s prílohami, ktorý im bol zo strany Predsedu veriteľského výboru sprístupnený pred otvorením zasadnutia veriteľského výboru.

Predseda veriteľského výboru poučil členov veriteľského výboru, že v prípade zamietnutia alebo neschválenia záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom, v zmysle ust. § 144 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. Správca bezodkladne požiada súd o vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka, na základe čoho súd v súlade s ust. § 131 ods. 2 písm. f) zák. č. 7/2005 Z.z. jedným uznesením reštrukturalizačné konanie zastaví, začne konkurzné konanie a na majetok Dlžníka vyhlási konkurz.

K uvedenému neboli vznesené žiadne pripomienky.

Predseda vyzval členov veriteľského výboru, aby sa vyjadrili, či majú nejaké otázky alebo pripomienky predtým, než sa pristúpi k bodu 2 programu.

Keďže nikto nemal pripomienky, predseda oboznámil prítomných a vyjadril vôľu zaprotokolovať nasledovnú skutočnosť ohľadne doručovania plánu do tejto zápisnice:

Ako už bolo uvedené, dňa 26.11.2015 bol Predsedovi veriteľského výboru Dlžníkom osobne doručený (prepracovaný) záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka na schválenie veriteľským výborom. Dlžník avizoval, že v priebehu nasledujúceho dňa pošle formou e-mailu aj elektronickú verziu záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu, ako aj do nemeckého jazyka preloženú záväznú časť reštrukturalizačného plánu. Dňa 27.11.2015 o 14:42 SEČ obdržal predseda veriteľského výboru e-mail od Dlžníka, ktorý obsahoval nasledovné prílohy:

1.Stanovisko Dlžníka k pripomienkam v Slovenskom Jazyku

2.Stanovisko Dlžníka k pripomienkam v Nemeckom jazyku

3. Záväznú časť reštrukturalizačného posudku v nemeckom jazyku .

4. Záverečný návrh reštrukturalizačného plánu

Predseda veriteľského výboru považuje za nevyhnutné uviesť a zaprotokolovať, že nemecká a slovenská verzia záväznej časti neboli totožné. Pre odstránenie pochybností predseda veriteľského výboru uvádza, že veriteľ WSPK bol oboznámený tak s obsahom originálu predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu, ako aj s jeho elektronickou verziou tak v slovenskom ako aj v nemeckom jazyku, a na rozdiely bol zo strany svojho právneho zástupcu ako aj svojho prekladateľa upozornený.

Ďalej Predseda veriteľského výboru konštatoval, že dňa 4.12.2015 pán JUDr. Ing. Miroslav Ďuraj, právny zástupca Dlžníka osobne doručil predsedovi veriteľského výboru prílohy k záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu, ktoré obsahovali ekonomické údaje. Vzhľadom na charakter obsahu príloh a ekonomické informácie tam uvedené boli určené len pre členov veriteľského výboru. Členovia veriteľského výboru potvrdili, že sa s uvedenými prílohami oboznámili, resp. ich obdržali.

Predseda veriteľského výboru ďalej uviedol, že včera, t.j. 10.12.2015 obdžali všetci členovia veriteľského výboru formou e-mailu návrh Dlžníka na doplnenie reštrukturalizačného plánu, ktorý bol ako nepodpísaný word-dokument priložený ako príloha k e-mailu od  dlžníka.

Dlžník uviedol, že tento dokument vznikol na základe aktuálnych výsledkov rokovaní s potenciálnymi financujúcimi partnermi Dlžníka (VATECH Austria, NEPI Holandsko, TD OPTOVIK). Uvedený dokument mal za cieľ upovedomiť členov veriteľského výboru, že v prípade, ak na dnešnom zasadnutí veriteľského výboru bude záverečný návrh reštrukturalizačného plánu schválený, zaväzuje sa tieto návrhy na doplnenie zapracovať a v tom zmysle zmeniť reštrukturalizačný plán v prospech veriteľov. Dlžník požaduje, aby uvedený dokument tvoril prílohu tejto zápisnice.

Len pre doplnenie informácií predseda veriteľského výboru uviedol, že lehota na podanie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu uplynula dňa 27.11.2015.

Členovia veriteľského výboru uvedené vzali na vedomie.

K uvedenému neboli vznesené žiadne pripomienky.

K bodu 2 programu:

Predseda veriteľského výboru poučil členov veriteľského výboru, že nakoľko predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu zo dňa 26.11.2015 je predložený v prepracovanej verzii po jeho vrátení na prepracovanie v stanovenej lehote v zmysle uznesenia z 2. zasadnutia veriteľského výboru, v súčasnosti už nie je možné vrátiť návrh plánu na prepracovanie ale je možné hlasovať iba o jeho schválení alebo zamietnutí.

Na to dal Predseda veriteľského výboru v zmysle ust. § 144 zák. č. 7/2005 Z.z. hlasovať o schválení predloženého prepracovaného záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka zo dňa 26.11.2015.

Predseda veriteľského výboru predniesol návrh uznesenia veriteľského výboru v nasledovnom znení: 

Veriteľský výbor v súlade s ust. § 144 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. predložený prepracovaný záverečný návrh reštrukturalizačného plánu schvaľuje a odporúča , aby na následnej schvaľovacej schôdzi účastníci plánu oprávnení hlasovať o schválení plánu hlasovali za jeho prijatie. Veriteľský výbor v súlade s ust. § 144 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. týmto žiada Správcu aby zvolal schvaľovaciu schôdzu.

Za:                                        0 hlasov,

Proti:                                    1 hlas,

Zdržal sa:                            2 hlasy

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že uznesenie o schválení  predloženého prepracovaného záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu nebolo prijaté Predseda veriteľského výboru na to skonštatoval, že veriteľský výbor v súlade s ust. § 144 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu neschválil.

Na to Predseda veriteľského výboru v zmysle ust. § 144 zák. č. 7/2005 Z.z. informoval prítomných členov veriteľského výboru, že bude nasledovať zákonný postup podľa § 144 zák.č. 7/2005 Z.z.  spočívajúci v povinnosti Správcu bezodkladne požiadať súd o vyhlásenie konkurzu.

K bodu 3 programu:

Predseda veriteľského výboru požiadal členov veriteľského výboru o vyjadrenie akýchkoľvek ďalších návrhov vo veci alebo námietok voči priebehu zasadnutia veriteľského výboru. Členovia veriteľského výboru na to zhodne uviedli, že k veci nemajú žiadne ďalšie návrhy alebo námietky.

Na to Dlžník požiadal Predsedu veriteľského výboru o zaprotokolovanie nasledovného:

„Dlžník si nie je istý, že všetky informácie doručené advokátskej kancelárii Sympatia Legal, s.r.o. sa dostali veriteľovi WSPK na posúdenie ďalšieho postupu.“

Na to právny zástupca Advokátska kancelária Sympatia Legal, s.r.o. , zast. konateľom a advokátkou JUDr. Jana Habánová uviedol, že uvedené obvinenia považuje za neopodstatnené, nakoľko všetky podklady, ktoré právny zástupca obdržal od Dlžníka ako aj od jeho právneho zástupcu JUDr. Ing. Miroslav Ďuraj, odovzdal ďalej banke na posúdenie, tak ako to požadoval Dlžník.

Právny zástupca WSPK taktiež uviedol, že advokátska kancelária interne za súčinnosti banky porovnávala znenia všetkých originálov dokumentov predložených Dlžníkom, resp. jeho právnym zástupcom, či sú doslovne totožné so zneniami dokumentov zaslanými Dlžníkom ako e-maily resp. prílohy v e-mailoch, ako aj či sú obsahovo zhodné všetky jazykové verzie, a to práve za účelom, aby sa WSPK dostali všetky informácie.

Ďalej právny zástupca WSPK uviedol, že kontroloval spolu so zástupcami banky okrem predložených dokumentov aj všetky e-maily, doručené od Dlžníka s tým, že každý e-mail obsahujúci informácie a podklady pre veriteľský výbor v takejto podobe, napriek tomu, že bol v slovenčine, Dlžník zasielal do kópie aj pánovi Mathias Traxler z WSPK, pracovníkovi úverového oddelenia WSPK, resp. niekedy aj pánovi Mag. Michaelovi Hag-ovi, členovi predstavenstva WSPK, s výnimkou jedného e-mailu, a to práve e-mailu zo dňa 27.11.2015, ktorý obsahoval rôzne verzie záverečnej časti reštrukturalizačného plánu v nemeckej a slovenskej jazykovej mutácii. Právny zástupca uviedol, že tento e-mail Dlžník zasielal len na právneho zástupcu WSPK a na správcu a jeho ekonomického poradcu, a na rozdiel od ostatných nie zamestnanca, resp. člena predstavenstva banky.

K uvedenému neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky.

Zasadnutie 3. veriteľského výboru ukončil jeho predseda o 14:30 hod.

V Bratislave dňa 11.12.2015                                                                                                                

                                                                                                                                                                                          

Predseda veriteľského výboru

Waldviertler Sparkasse Bank AG

Zast. Na základe plnej moci Sympatia Legal, s.r.o.

JUDr. Jana Habánová, konateľ a advokát

 

Prílohy: prezenčná listina

návrh dlžníka na doplnenie reštrukturalizačného plánu

 

Zápisnicu osobne prevzal:

V Bratislave 11.12.2015 

JUDr. Róbert Antal, správca

 

Mgr. Robert Antal, správca