Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K 8/2009

Žrebčín Motešice, a.s., v konkurze

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s., v konkurze
  IČO: 36297526
  so sídlom Motešice
  913 26   Motešice
 • Druh Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 243 z roku 2015 dňa 18.12.2015
 • Spisová značka - súd 28K 8/2009
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 28K 8/2009 S 1240
Text

 

OZNÁMENIE O výsledku dražby

zo dňa 09.12.2015

Sp. zn. správcu: 28K 8/2009 S 1240

 

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. ako správca oprávnený k zorganizovaniu dražby podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov(ďalej aj len „ZKR“) zverejňuje podľa ust. § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZoDD“) Oznámenie o výsledku dražby:

Označenie správcu:                

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, kancelária správcu Dunajská 48, 811 08 Bratislava

správca úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze, so sídlom 913 26 Motešice, IČO: 36 297 526

Navrhovateľ dražby:               

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, kancelária správcu Dunajská 48, 811 08 Bratislava

Miesto konania dražby:         

Notársky úrad, JUDr. Anna Švachová

Daniela Dlabača 2745/22, 010 01 Žilina

dražobná miestnosť

Dátum konania dražby:           09.12.2015

Čas otvorenia dražby:             09:00 hod.

Dražba:                                   1. kolo dražby

Predmet dražby:                               

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti – pozemky registra „C“:

parcelné číslo 5/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 288 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Horné Motešice, obec: Motešice, okres: Trenčín, zapísaný Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5 v  podiele 1/1

parcelné číslo 9/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 130 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Horné Motešice, obec: Motešice, okres: Trenčín, zapísaný Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5 v  podiele 1/1

parcelné číslo 9/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 922 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Horné Motešice, obec: Motešice, okres: Trenčín, zapísaný Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5 v  podiele 1/1

parcelné číslo 9/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1083 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Horné Motešice, obec: Motešice, okres: Trenčín, zapísaný Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5 v  podiele 1/1

parcelné číslo 9/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 718 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Horné Motešice, obec: Motešice, okres: Trenčín, zapísaný Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5 v  podiele 1/1

parcelné číslo 49/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Horné Motešice, obec: Motešice, okres: Trenčín, zapísaný Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5 v  podiele 1/1

 

parcelné číslo 49/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 327 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Horné Motešice, obec: Motešice, okres: Trenčín, zapísaný Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5 v  podiele 1/1

Označenie predmetu dražby: 

nehnuteľnosti – pozemky nachádzajúce sa v k. ú . Horné Motešice

                                              

parcelné č.: CKN 5/3

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 288 m2

list vlastníctva č. 5

podiel 1/1

spôsob využívania pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom

umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

 

parcelné č.: CKN 9/2

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 130 m2

list vlastníctva č. 5

podiel 1/1

spôsob využívania pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom

umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

 

parcelné č.: CKN 9/8

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 922 m2

list vlastníctva č. 5

podiel 1/1

spôsob využívania pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom

umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

 

parcelné č.: CKN 9/9

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 1083 m2

list vlastníctva č. 5

podiel 1/1

spôsob využívania pozemku: pozemok, využívaný podľa druhu pozemku

umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

 

parcelné č.: CKN 9/11

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 718 m2

list vlastníctva č. 5

podiel 1/1

spôsob využívania pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom

umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

 

parcelné č.: CKN 49/6

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 268 m2

list vlastníctva č. 5

podiel 1/1

spôsob využívania pozemku: pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

 

parcelné č.: CKN 49/7

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 327 m2

list vlastníctva č. 5

podiel 1/1

spôsob využívania pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom

umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce                    

Opis predmetu dražby:           

Pozemky sa nachádzajú v obci Motešice, k.ú. Horné Motešice. Obec Motešice má približne 820 obyvateľov a leží juhovýchodne, asi 17 km od mesta Trenčín. Pozemky sa nachádzajú pod stavbami, ktoré sú prevažne poľnohospodárskeho charakteru, čiastočne už nevyužívané.                                             

Pozemky tvoria časti poľnohospodárskych areálov v minulosti využívaných na živočíšnu výrobu (chov koní a dobytka), t.j. najmä ide o plochy pod poľnohospodárskymi stavbami. Iná možnosť využitia pozemkov sa nepredpokladá.

 

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:              

LV č. 5

Poznámky

                                         

P1 107/05 EX 330/02 EÚ Senica, súdny exekútor Mgr. Blanka Ružeková, Exekučný príkaz - oprava príkazu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností p.č. nehnut. p.č. 5/2, v prospech opráv. Sociálna poisťovňa Bratislava pob. Trenčín Jilemnického 3760, PSČ 912 50. - vz 42/05, v.z.97/06, v.z.98/06,vz.136/06,53/07, vz.82/07, vz.83/07, vz.84/07, vz.85/07, 44/08, 77/08

P1 108/05 EX 331/02 EÚ Senica, súdny exekútor Mgr. Blanka Ružeková, Exekučný príkaz - oprava príkazu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností p.č. nehnut. p.č. 5/2, maštaľ na pč.49/7, v prospech opráv. Sociálna poisťovňa Bratislava pob. Trenčín Jilemnického 3760, PSČ 912 50. - vz 44/05, v.z.97/06, v.z.98/06,53/07, vz.82/07, vz.83/07, vz.84/07, vz.85/07,77/08

P2 151/06 č.k.645/340/26100/06/Ukr oznámenie o začatí daňového exekučného konania na p.č.23/1/1,23/1/2,50/1,50/2,50/3,51,52/2,1055- v.z.54/06, v.z.97/06

P1 113/07 Daňový úrad Trenčín, č.j. 645/340/59637/07/Ukr, Oznámenie o začatí daňového exekučného konania predajom nehnuteľnosti parc.č. 49/1, 49/2, 49/3, 49/4.

 

P1 129/07 - Daňový úrad Trenčín, č.k.645/340/74385/07/Ukr, Daňový exekučný príkaz na predaj nehnuteľností parc.č. 49/1, 49/2, 49/3, 49/4 zo dňa 21.8.2007 - vz.73/07.

P1 153/07 - Daňový úrad Trenčín č.k.: 645/340/81691/07/Ukr, Daňový exekučný príkaz na predaj nehnuteľností parc.č. zo dňa 25.9.2007 - vz.86/07.

P 622/13 Uznesenie Okresného súdu Trenčín 28K/8/2009-132 zo dňa 29.5.2009: na vlastníka nehnuteľnosti Žrebčín Motešice, a.s., so sídlom Motešice, IČO 36297526 bol vyhlásený konkurz k nehnuteľnostiam: pozemky CKN parc. čís. 5/3, 9/2, 9/8, 9/9, 9/11, 49/6, 49/7, v.z. 63/13

 

     Ťarchy:

 

Z 2148/05 Z 3369/2000 č.j. 199/2000 Zmluva o postúpení pohľadávky v prospech MBL, spol. s r.o., Roľnícka 142, 831 07 Bratislava, IČO 00 681 903. Záložné právo na nehnuteľnosti - Byt na parc.č. 5/2, dom na p.č. 6/2,6/4, Bytový dom s.č. 269 na p.č. 909/72 - vz 52/2000 vz 31/05, v.z.98/06

 

Z 2590/05 Ex 330/02 EÚ Senica, súd.exekútor Mgr. Blanka Ružeková, Exekučný príkaz - Oprava príkazu na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnut. p.č. 5/2, v prospech opráv. Sociálna poisťovňa Bratislava pob. Trenčín Jilemnického 3760, PSČ 912 50. - vz 41/05, v.z.97/06, v.z.98/06,vz.136/06,53/07, vz.82/07, vz.83/07, vz.84/07, vz.85/07, 44/08,77/08

 

Z 2591/05 Ex 331/02 EÚ Senica, súd.exekútor Mgr. Blanka Ružeková, Exekučný príkaz - Oprava príkazu na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnut. p.č. 5/2, v prospech opráv. Sociálna poisťovňa Bratislava pob. Trenčín Jilemnického 3760, PSČ 912 50. - vz 43/05, v.z.97/06, v.z.98/06,53/07, vz.82/07, vz.83/07, vz.84/07, vz.85/07, 44/08, 77/08

 

P1 186/07 - Daňový úrad Trenčín, č.k.645/340/76270/07/Ukr zo dňa 31.8.2007, rozhodnutie o zriadení záložného práva na parc.č.9/8, 9/9, 9/11, 49/6 vo vlastníctve Žrebčín Motešice a.s., v podiele 1/1 - vz.102/07.

 

iné údaje:

V 2513/01-Geom.plán 22822178-93/01-10/07

 

Poznámka:

Bez zápisu.

 

Hodnota zistená

znaleckým posudkom:            2.988,80 EUR

 

Výška ceny dosiahnutej

vydražením:                            4.200 EUR

 

Licitátor:                                 JUDr. Peter Vachan, komplementár správcu Úpadcu