Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 30K/24/2015

C.LT.W. Finance s.r.o.

 • Úpadca C.LT.W. Finance s.r.o.
  IČO: 36742431
  Bukureštská 7
  040 13  Košice
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 6 z roku 2016 dňa 12.1.2016
 • Spisová značka - súd 30K/24/2015
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 30K/24/2015 S1714
Text

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu C.LT.W. Finance s.r.o., so sídlom Bukureštská 7, 040 13 Košice, IČO: 36 742 431, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 30K/24/2015 týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov v konkurznej veci úpadcu C.LT.W. Finance s.r.o.

Prvá schôdza veriteľov vo vyššie označenej konkurznej veci sa uskutoční dňa 10.03.2016 o 13.00 hod. na adrese Žriedlová 3 v Košiciach, 3. poschodie, pričom predmetom prvej schôdze veriteľov bude:

1. Otvorenie schôdze veriteľov

2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

3. Voľba veriteľského výboru (resp. zástupcu veriteľov v prípade uznania konkurzu za malý)

4. Rozhodovanie o výmene správcu

5. Záver

Pri prezentácii sa prítomní preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra a plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.