Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components a.s.

 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  058 01  Poprad
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 15 z roku 2016 dňa 25.1.2016
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1335
Text

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť kauciu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 07.12.2015, sp.zn. 1K/14/2015, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 238/2015 zo dňa 11.12.2015 pod značkou K026962, som bol ustanovený za správcu úpadcu Railway Casted Components a.s., Štefánikova 887/53, 058 01  Poprad, IČO: 46 607 901.

V zmysle ustanovení §32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť kauciu vo výške 350,- EUR (s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je 2928873692/1100, IBAN: SK38 1100 0000 0029 2887 3692 (Tatra banka, a.s.). Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.

V Bardejove 20.01.2016          

JUDr. Jozef Jaroščák st., správca